Geometrija v ravnini - teorija

Geometrija v ravnini - teorija

Avtor: Skupina NAUK

Učni cilji: Ponovitev že poznanih in spoznavanje novih geometrijskih pojmov, uporaba lastnosti geometrijskih likov, lastnosti trikotnika in večkotnikov, uporaba višinskega in Evklidovega izreka, uvajanje podobnosti in skladnosti ter togih premikov, načrtovanje likov, uporaba kotnih funkcij.

Osnovni pojmi

Geometrijski pojemTočkaPremicaRavnina
Slika(geo_tocka.png) (geo_premica.png) (geo_ravnina.png)
Oznakavelika tiskana črkamala pisana črkavelika grška črka

Dve različni točki v ravnini določata natanko eno premico:

(geo_premica_tocki.png)
Točke, ki ležijo na isti premici, so kolinearne.

Če ima premica z dano ravnino dve različni skupni točki, potem premica leži na ravnini:

(geo_ravnina_tocka.png)
Točke, ki ležijo na isti ravnini, so komplanarne.
 • Dve premici se sekata, ko imata le eno skupno točko, ki ji pravimo presečišče.
 • Če premici nimata skupne točke, sta vzporedni. Dve premici sta vzporedni natanko takrat, ko ležita v isti ravnini in nimata skupne točke ali pa sovpadata. * Dve ravnini sta vzporedni, če nimata nobene skupne točke ali če sovpadata.
 • Premica in ravnina sta vzporedni, če nimata nobene skupne točke ali če premica leži v ravnini.
 • Premica, ki ima z ravnino natanko eno skupno točko, ravnino prebada.

PREMISLITE

Koliko točk določa ravnino?

Odgovor

Koliko vzporednic lahko potegnemo skozi dano točko k dani premici?

Odgovor

Določanje ravnine

Tri nekolinearne točke določajo natanko eno ravnino.

Vzporednica skozi dano točko k dani premici

K dani premici skozi dano točko lahko potegnemo natanko eno vzporednico. Če je dana premica in točka , potem je vzporednica premica :

(vzporednica_skozi_tocko.png)

Razdalja med točkami

Osnovna merska enota, ki jo uporabljamo za merjenje razdalj v prostoru, je meter (oznaka m). Ostale enote pa so:

 • 1 km = 1000 m
 • 10 dm = 1 m
 • 100 cm = 1 m
 • 1000 mm = 1 m.

Med poljubnima dvema točkama A in B v prostoru lahko izmerimo razdaljo oziroma dolžino daljice , to je nenegativno realno število, ki ga označimo z .

Lastnosti razdalje:

 • Trikotniška neenakost:

PREMISLITE

Kdaj pri trikotniški neenakosti velja enačaj?

Odgovor

Trikotniška neenakost

Kadar leži C med A in B, velja :

(C_na_premici.png)

Daljica in premica

Množico vseh točk na premici, ki ležijo med točkama A in B, imenujemo daljica AB. Nosilka daljice je premica, ki gre skozi in .

(nosilka_daljice.png)
Točki A in B imenujemo krajišči daljice.

Vsaki točki na premici pripada določeno realno število in vsako realno število ima sliko na številski premici. Če sta točki A s koordinato in B s koordinato poljubni točki na premici, njuno razdaljo lahko izračunamo z .

Razpolovišče daljice:

(razpolovisce_daljice.png)
Razpolovišču pravimo tudi središče ali S.

Središče je enako oddaljeno tako od točke kot od točke . Ker je razdalja , točka S pa je oddaljena od A in B za polovico razdalje, je koordinata središča . To pa je ravno aritmetična sredina koordinat krajišč:

Poltrak:
Točka O na premici razdeli premico na dva poltraka z izhodiščem v točki O, na negativni poltrak, ki leži levo od izhodišča in pozitivni poltrak, ki leži desno od izhodišča:

(poltrak.png) (poltrak1.png)

Zgledi

1. Podana je premica . Narišimo množico točk, ki so od premice oddaljene 2 cm:
Rešitev

(zgled_vzporednost.png)
Načrtamo pravokotnico na in odmerimo 2 cm na obeh straneh.

2. Zapišimo 20 cm v milimetrih, decimetrih in metrih:
Rešitev

 • 20 cm = 200 mm
 • 20 cm = 2 dm
 • 20 cm= 0,2 m

3. Na številski premici sta točki in . Določimo dolžino daljice AB in koordinato središča.
Rešitev

 • . Dolžina daljice AB je 5 enot.
 • . Središče ima koordinato .

Krog in krožnica

V ravnini si izberemo točko (središče) in poljubno pozitivno število (polmer). Potem velja:

 • Krog je množica točk v ravnini, ki so največ za polmer oddaljene od središča.
 • Krožnica je množica točk v ravnini, ki so za polmer oddaljene od središča.
 • Notranjost kroga je množica točk, ki so za manj kot polmer oddaljene od središča.
 • Zunanjost kroga je množica točk, ki so za več kot polmer oddaljene od središča.
(krog_kroznica.png)
S je središče kroga, r pa polmer ali radij.

Tetiva je daljica, ki veže dve točki na krožnici. Najdaljša tetiva poteka skozi središče kroga in jo imenujemo premer ali diameter:

(tetiva.png)
Dolžina najdaljše tetive je ravno 2r ali d.

PREMISLITE

Koliko tetiv lahko narišemo skozi dano točko na krožnici?

Odgovor

Koliko tetiv lahko narišemo skozi dano točko v krogu?

Odgovor

Tetive skozi točko na krožnici

Skozi dano točko na krožnici lahko narišemo nešteto tetiv:

(tetive_kroznica.png)

Tetive skozi točko v krogu

Skozi dano točko v krogu lahko narišemo nešteto tetiv:

(tetive_krog.png)

Premica in krožnica

Premica in krožnica sta lahko v treh različnih medsebojnih legah:

Premica jeSEKANTATANGENTAMIMOBEŽNICA
(sekanta.png) (dotikalisce.png) (mimobeznica.png)
Premica seka krožnico v dveh točkah.Premica se dotika krožnice v eni točki, v dotikališču.Premica nima s krožnico nobene skupne točke.

Dve krožnici

Imamo krožnico s središčem v S in polmerom ter krožnico s središčem v P in polmerom . Razdalja med središčema krožnic pa je . Možnosti za medsebojno lego dveh krožnic so naslednje:

Krožnici se dotikata zunaj, če velja :Krožnici se dotikata znotraj, če velja :
(kroznici1.png) (kroznici2.png)
Krožnici se sekata v dveh točkah, če velja :Krožnici sta koncentrični, če imata skupno središče:
(kroznici3.png) (kroznici4.png)

Krožnici nimata nobene skupne točke, če velja ali :

(kroznici5.png) (kroznici6.png)

Kot

 • KONVEKSNOST - vsaka množica točk v prostoru je konveksna, če hkrati z vsakima svojima točkama vsebuje tudi daljico, ki ju poveže. Primer:

  (konveksnost.png)
  Pri drugi sliki daljica ne leži znotraj lika, zato lik ni konveksen.
 • POLRAVNINA - premica ravnino razdeli na dve polravnini:

  (polravnini.png)
  Premica p razdeli ravnino na dve polravnini.
 • KOT - dva poltraka s skupnim izhodiščem razdelita ravnino na dva kota:

  (kota.png) (kot1.png) (kot2.png)

PREMISLITE

Naštejte nekaj konveksnih množic točk.

Odgovor

Kaj so notranje točke kota?

Odgovor

Konveksne množice točk

Množica točk je konveksna, če hkrati z vsakima svojima točkama vsebuje tudi daljico med njima. Po tej definiciji je konveksen kvadrat, trikotnik, krog, paralelogram, premica, daljica ... Konveksna pa je tudi prazna množica in ena sama točka.

Notranje točke trikotnika

Notranje točke kota so tiste točke, ki ležijo med obema krakoma kota. Notranje točke so pobarvane z modro:

(kot1.png) (kot2.png)

Kot - nadaljevanje

 • KOT - kote označujemo z grškimi črkami , , , s poltrakoma, ki določata kot, ali s točko na enem poltraku, vrhom in točko na drugem poltraku (npr. ), pri čemer pa vedno upoštevamo konveksni kot.

  (podajanje_kota.png)
 • IZTEGNJENI KOT - kraka se dopolnjujeta v premico, velikost kota je .
 • SOSEDNA KOTA - ko imata kota skupen vrh in en krak, nimata pa skupnih notranjih točk.
 • SOKOTA - to sta sosedna kota, ki skupaj tvorita iztegnjeni kot.
 • POLNI KOT - cela ravnina, poltraka s skupnim izhodiščem v vrhu se prekrivata.
 • NIČELNI KOT - nima nobene notranje točke, poltraka s skupnim izhodiščem v vrhu se prekrivata.
(iztegnjeni_kot.png)
Iztegnjeni kot
(sosedna_sokota.png)
(polni_nicelni.png)

Večkotniki

 • TRIKOTNIK
  Tri nekolinearne točke A,B in C so oglišča trikotnika, , , notranji koti trikotnika, daljice AB, AC in BC pa stranice trikotnika. V trikotniku je dolžina vsake stranice manjša od vsote dolžin drugih dveh stranic.

  (trikotnik.png)
  Velja , in .
 • ŠTIRIKOTNIK
  To je lik s štirimi oglišči in štirimi stranicami, po dve nasprotni oglišči pa povezuje diagonala.

  (stirikotnik.png)
  Ta štirikotnik je konveksen, kar pa pri štirikotnikih ni vedno nujno.
 • VEČKOTNIKI
  N-kotnik ima n oglišč in n stranic, ki omejujejo večkotnik.

  (mnogokotnik.png)
  Večkotniki.

PREMISLITE

Koliko diagonal ima n-kotnik?

Odgovor

Kakšen trikotnik dobimo, če je ena stranica enaka vsoti drugih dveh?

Odgovor

Diagonale n-kotnika

Trikotnik nima diagonal, štirikotnik ima dve, petkotnik šest ... Iz vsakega oglišča gre diagonala do vsakega drugega, razen do sosednjih oglišč. Ker sta sosednji oglišči vedno dve, odšteti pa moramo tudi samo oglišče, iz katerega načrtamo diagonalo, lahko zapišemo to kot za eno oglišče, za vsa oglišča pa . Ker pa se potem vsaka diagonala dvakrat šteje, moramo le to deliti še z 2. Zato je število diagonal enako

Trikotniška neenakost

Če bi veljalo ali ali , bi bila namesto trikotnika daljica:

(daljica_trikotniska_neenakost.png)
Za primer, ko bi veljalo .

Zgledi

1. Krožnici se dotikata od zunaj. Razmerje njunih polmerov je 5:3. Izračunajmo polmera, če je razdalja med središčema krožnic enaka 32 cm.
Rešitev

Ker se krožnici dotikata od zunaj, je vsota polmerov ravno razdalja med središčema krožnic, zato zapišemo:

Poznamo tudi razmerje polmerov in zato lahko zapišemo:

 • ,
 • , kar je enako ,
 • , kar je enako .

2. Ali obstaja trikotnik s stranicami 1 cm, 3 cm in 5 cm?
Rešitev

Tak trikotnik ne obstaja, saj bi za obstoj moralo veljati , in , kar pa ne velja.

3. Koliko diagonal ima 6-kotnik?
Rešitev

Če narišemo šestkotnik, vsako oglišče povežemo z vsakim drugim, razen s sosednim, potem je slika taka:

(diagonale_6kotnika.png)
Na sliki je pravilni šestoktnik, a tudi nepravilni šestkotnik bi imel toliko diagonal.

Če preštejemo vse diagonale, pri čemer moramo paziti, da katere ne štejemo dvakrat, jih je skupaj 9. Če izračunamo diagonale s pomočjo obrazca, bi morali prav tako dobiti 9 diagonal: .

Togi premiki in skladnost

Togi premik je taka preslikava ravnine nase, ki ohranja razdaljo: in , . Lastnosti togih premikov:

 • to je bijektivna preslikava ravnine nase,
 • togi premik preslika premico in daljico na enako dolgo premico oziroma daljico.

Primeri togih premikov:

(vzporedni_premik.png) (zrcaljenje_premica.png)
Vzporedni premik za vektor.Zrcaljenje čez premico.
(zrcaljenje_tocka.png) (vrtenje.png)
Zrcaljenje čez točko .Vrtenje okoli točke .

PREMISLITE

Kdaj sta dve množici točk skladni?

Odgovor

Skladni množici točk

Dve množici točk sta skladni, če obstaja togi premik, ki prevede eno na drugo. To pa označimo z . Poljubno množico točk torej lahko vzporedno premikamo, zrcalimo ali vrtimo okoli točke, pa bo ta še vedno skladna z začetno množico točk.

Skladni trikotniki

- trikotnika sta skladna, če obstaja tak togi premik, ki en trikotnik preslika na drugega. Skladna trikotnika imata paroma skladne stranice in paroma skladne kote. Dva trikotnika sta skladna, če se ujemata:

 • v vseh treh stranicah,
 • v dveh stranicah in kotu med njima,
 • v eni stranici in obeh kotih ob njej,
 • v dveh stranicah in kotu nasproti daljše stranice.

Kako načrtamo simetralo kota oziroma kot razdelimo na dva skladna dela:

Aplikacija GeoGebra se ni mogla zagnati. Prosim preverite, ali imate v brskalniku namescen program Java 1.4.2 (ali novejsi) (Kliknite tu za namestitev Jave)

PREMISLITE

Zakaj si trikotnika nista skladna, če se ujemata v dveh stranicah in kotu nasproti krajše?

Odgovor

Skladna trikotnika

(skladna_trikotnika_krajsa.png)

Na sliki sta trikotnika in . Stranici in sta enaki, enak je tudi kot pri oglišču , ki leži nasproti krajše stranice. S slike se vidi, da trikotnika nista skladna. Zato trikotnika nista skladna, če se ujemata v dveh stranicah in kotu nasproti krajše stranice.

Simetrala daljice

Simetrala daljice je:

 • pravokotnica skozi njeno razpolovišče,
 • množica točk, ki so enako oddaljene od obeh krajišč daljice,
 • simetrala vsakega enakokrakega trikotnika, ki ima to daljico za osnovnico

Kako načrtamo simetralo daljice oziroma daljico razdelimo na dva skladna dela:

Aplikacija GeoGebra se ni mogla zagnati. Prosim preverite, ali imate v brskalniku namescen program Java 1.4.2 (ali novejsi) (Kliknite tu za namestitev Jave)

Zgledi

1. Na spodnji sliki sta kota ACD in DCB enaka, enaki sta tudi stranici AC in BC. Pokažimo, da sta trikotnika ADC in BDC skladna.

(skladna_trikotnika_zgled.png)

Rešitev

Ker imata trikotnika ADC in BDC eno stranico skupno, se ujemata tudi v stranici DC. Ker se torej ujemata v dveh stranicah in kotu med njima, sta po izreku o skladnih trikotnikih trikotnika ADC in BDC skladna.

2. K danemu kotu načrtajmo kot .

(kot_alfa_zgled.png)

Rešitev

Najprej narišemo poljuben lok od spodnjega do zgornjega poltraka in ta lok malo podaljšamo. Potem s šestilom prenesemo dolžino loka še na podaljšani lok in tam, kjer se oba loka sekata, narišemo poltrak in dobimo kot .

(skladna_kota.png)

Merjenje kotov

Pri merjenju kotov uporabljamo enoto [stopinje]. Manjše enote od stopinj so minute in sekunde, tako da je in .

 • meri pravi kot,
 • meri iztegnjeni kot,
 • meri polni kot.
 • ostri kot - velikost kota med in ,
 • topi kot - velikost kota med in ,
 • suplementarna kota - njuna vsota je ,
 • komplementarna kota - njuna vsota je .

Zgledi

PREMISLITE

Kdaj sta dva kota skladna?

Odgovor

Ali je pravi kot skladen s svojim sokotom?

Odgovor

Skladna kota

Dva kota sta skladna takrat, ko imata enako velikost.

Pravi kot

Sokot pravega kota je prav tako pravi kot, torej sta oba kota enaka in med seboj skladna. Znak za pravokotnost je .

Merjenje kotov - nadaljevanje

Dve premici, ki se sekata, določata štiri kote:

(koti_premice.png)

Kota, kjer se kraka dopolnjujeta v premici, sta sovršna kota, ki sta enaka. Na sliki se vidi, da sta to kota in ter in . Za kot med premicama vzamemo vedno manjši kot.

Pari kotov (,), (,), (,), (,) so sokoti.

Pri dveh vzporednih premicah in premici, ki ju seka, so koti med premicami enaki med seboj:

(vzporedni_premici_koti.png) (vzporedni_premici_koti1.png)

Koti z vzporednimi kraki

Če sta oba para krakov vzporedna v isto smer, sta kota enaka:

(kota1.png)

Če sta oba para krakov vzporedna v nasprotno smer, sta kota enaka:

(kota2.png)

Če imata kota en par krakov vzporeden v isto smer, drugi par pa v nasprotno smer, sta kota suplementarna.

(kota5.png)
(kota3.png)
(kota4.png)

Koti v trikotniku in večkotnikih

(koti_trikotnika.png)

Koti , in so notranji koti trikotnika, , in pa zunanji koti trikotnika. Vsota notranjih kotov v trikotniku je enaka , vsota zunanjih kotov pa .

Zunanji kot je enak vsoti nepriležnih notranjih kotov, zato velja , in .

 • Vsota notranjih kotov štirikotnika je ,
 • vsota notranjih kotov n-kotnika je ,
 • vsota zunanjih kotov n-kotnika je ,
 • vsak notranji kot pravilnega n-kotnika pa meri .

PREMISLITE

Kakšna sta notranji in zunanji kot v oglišču?

Odgovor

Kako bi dokazali, da je zunanji kot enak vsoti nepriležnih notranjih kotov?

Odgovor

Notranji in zunanji kot v oglišču

Notranji in zunanji kot v istem oglišču sta sokota, saj sta to sosedna kota, ki skupaj tvorita iztegnjeni kot. Kota sta tudi suplementarna, saj je njuna vsota .

Koti trikotnika

(koti_trikotnika.png)

Ker je vsota zunanjega in notranjega kota pri nekem oglišču v trikotniku enaka , bi lahko zapisali zunanji kot kot . Ker pa je vsota notranjih kotov trikotnika ravno , lahko to nadomestimo. Dobimo enačbo , iz tega pa sledi, da je . Podobno lahko dokažemo za druga dva notranja kota.

Zgledi

1. Če je v trikotniku kot , kot , koliko merijo zunanji koti?
Rešitev

Notranji in zunanji kot v oglišču sta suplementarna, zato velja:


.
Podobno izračunamo tudi .
Izračunati moramo še zunanji kot pri kotu , zato moramo najprej izračunati kot . Ker je vsota notranjih kotov v trikotniku enaka , lahko zapišemo


.
Sedaj lahko izračunamo še zunanji kot . Rezultate lahko preverimo, saj velja da je vsota zunanjih kotov trikotnika enaka . Zato mora biti , kar pa je res.

2. Koliko meri kot na sliki, če sta premici in vzporedni?

(zgled2_koti_trikotnika.png)

Rešitev

Pravilo, kjer ena premica seka dve vzporednici, pravi, da so koti med premicami enaki med seboj. Zato so vsi koti ob vzporednici enaki in meri en notranji kot trikotnika . Drug notranji kot pa je sokot kota , zato je velikost tega kota . Ker pa je vsota notranjih kotov trikotnika , lahko kot izračunamo: .

Slikovni prikaz rešitve:

(zgled3_koti_trikotnika.png)

Lastnosti trikotnika

ENAKOKRAKI TRIKOTNIK

(enakokraki_trikotnik.png)

Za enakokraki trikotnik je značilno, da sta dve stranici enako dolgi, ti dve stranici imenujemo kraka, tretjo stranico pa osnovnica. Kota ob osnovnica sta enaka, simetrala osnovnice pa razpolavlja kot ob vrhu trikotnika. Trikotnika in sta skladna, saj velja, da sta dva trikotnika skladna takrat, ko se ujemata v dveh stranicah in kotu, ki leži nasproti večje od stranic.

ENAKOSTRANIČNI TRIKOTNIK

(enakostranicni_trikotnik.png)

Za enakostranični trikotnik je značilno, da ima vse tri stranice in vse tri kote enake.

V splošnem v trikotniku leži nasproti daljše stranice večji kot in večjemu kotu nasproti daljša stranica.

PREMISLITE

Koliko meri en kot v enakostraničnem trikotniku?

Odgovor

Kako bi načrtali kot samo z uporabo šestila in ravnila?

Odgovor

Koti v enakostraničnem trikotniku

Ker je vsota notranjih kotov vsakega trikotnika enaka , vsi trije koti pa so enaki, lahko preprosto delimo vsoto notranjih kotov s 3 in dobimo velikost enega kota. Zato je velikost enega kota v enakostraničnem trikotniku .

Načrtovanje kotov s šestilom in ravnilom

Aplikacija GeoGebra se ni mogla zagnati. Prosim preverite, ali imate v brskalniku namescen program Java 1.4.2 (ali novejsi) (Kliknite tu za namestitev Jave)

Lastnosti trikotnika - nadaljevanje

PRAVOKOTNI TRIKOTNIK

(pravokotni_trikotnik.png)

Trikotnik je pravokoten, če je en njegov kot enak , ostala dva kota pa sta ostra in skupaj merita .
Hipotenuza je stranica, ki leži nasproti pravemu kotu, ostali dve stranici pa sta kateti.
VIŠINA TRIKOTNIKA

(visina_trikotnika.png)

Višina je pravokotnica iz oglišča na nosilko nasprotne stranice. Trikotnik ima tri višine, presečišče višin pa imenujemo višinska točka.
TEŽIŠČNICA TRIKOTNIKA

(tezisce_trikotnika.png)

Težiščnica je daljica, ki povezuje razpolovišče stranice z nasprotnim ogliščem. Presečišče težiščnic imenujemo težišče. Težišče razdeli težiščnico v razmerju 2:1 in je

Konstrukcija višinske točke trikotnika

Konstrukcija težišča trikotnika

Zgledi

1. Če v enakokrakem trikotniku s kotom razpolovimo stranico in jo povežemo z ogliščem C. Koliko meri razpolovljeni kot pri oglišču ?
Rešitev

(zgled1_lastnosti_trikotnika.png)

Če stranico v enakokrakem trikotniku razpolovimo, dobimo pravi kot, zato lahko izračunamo velikost kota . Vsota kotov notranjega trikotnika je enaka , zato lahko zapišemo , zato je kot .

2. Ali obstaja pravokotni trikotnik s pravim kotom v oglišču C, stranico in stranico ?
Rešitev

Tak trikotnik ne obstaja, saj velja, da je nasproti večjega kota daljša stranica. Ker je v tem trikotniku kot v oglišču C največji, bi morala biti stranica , ki leži nasproti tega kota.

3. Narišimo trikotnik s podatki:


.
Rešitev

SKICA:

(skica_zgled_trikotnik.png)
Aplikacija GeoGebra se ni mogla zagnati. Prosim preverite, ali imate v brskalniku namescen program Java 1.4.2 (ali novejsi) (Kliknite tu za namestitev Jave)

Paralelogram in trapez

PARALELOGRAM

(paralelogram.png)

To je štirikotnik, ki ima dva para vzporednih stranic, nasprotni stranici sta enako dolgi, nasprotna kota skladna, sosedna pa suplementarna. Poljuben štirikotnik je paralelogram takrat, ko se diagonali razpolavljata in sta vsaki dve nasprotni stranici skladni.

TRAPEZ

(trapez.png)

To je štirikotnik, ki ima en par vzporednih stranic, stranici in sta osnovnici, in pa kraka. Vsota nasprotnih kotov je enaka .

PREMISLITE

Ali je tudi pravokotnik paralelogram?

Odgovor

Kaj je značilno za enakokraki trapez?

Odgovor

Ali je pravokotnik paralelogram?

Paralelogram je vsak lik, ki ima dva para vzporednih stranic, nasprotni stranici morata biti enako dolgi, nasprotna kota skladna, diagonali pa se morata razpolavljati. To pa velja za pravokotnik. Zato je pravokotnik poseben primer paralelograma. Prav tako sta posebna primera paralelograma tudi kvadrat in romb (to je paralelogram, ki ima vse štiri stranice enako dolge).

Enakokraki trapez

Za enakokraki trapez je značilno, da ima kraka in enako dolga. Tudi kota ob osnovnici sta enaka. Diagonali v enakokrakem trapezu sta enako dolgi:

(trapez_enakokraki.png)

Zgledi

1. V paralelogramu meri en kot . Koliko merijo ostali koti?
Rešitev

(zgled1_paralelogram.png)

Naj bo to kot . V paralelogramu velja, da sta nasprotna kota skladna, sosedna pa suplementarna. Zato je kot , vsota in iz tega , zato je kot . Njemu nasproten kot .

2. Narišimo trapez z osnovnicama in , stranico in diagonalo .
Rešitev

SKICAPOTEK RISANJAREŠITEV
(skica_zgled1_trapez.png) 1. Narišemo trikotnik ABC.
2. Narišemo vzporednico k stranici skozi C.
3. Odmerimo 2 cm in dobimo točko D.
(zgled1_trapez.png)

Ploščine

PravokotnikPravokotni trikotnikTrikotnik
(pravokotnik_pl.png) (pravokotni_trikotnik_pl.png) (trikotnik_pl.png)
ParalelogramEnakostranični trikotnikKvadratRomb
(paralelogram_pl.png) (enakostranicni_trikotnik_pl.png) (kvadrat_pl.png) (romb_pl.png)

PREMISLITE

Zakaj je ploščina pravokotnega trikotnika ravno polovica ploščine pravokotnika?

Odgovor

Ploščina pravokotnega trikotnika in pravokotnika

(dva_pravokotnika.png)

Diagonala pravokotnika razreže pravokotnik na dva skladna pravokotna trikotnika, ki imata enako ploščino. Zato je ploščina pravokotnega trikotnika enaka polovici ploščine celotnega pravokotnika, to pa je .

Pitagorov izrek

Pravokotni trikotnik je s katetama in natančno določen. Dolžina hipotenuze je odvisna le od dolžine katet in velja Pitagorov izrek:

Kvadrat hipotenuze je enak vsoti kvadratov katet:

(pitagorov_izrek_dokaz.png)
Če je hipotenuza , kateti pa in , velja .

Zgled

PREMISLITE

Kako bi z uporabo Pitagorovega izreka narisali ?

Odgovor

Ali Pitagorov izrek velja v vsakem pravokotnem trikotniku?

Odgovor

V pravokotnem trikotniku s katetama in izračunajmo hipotenuzo . Ker je trikotnik pravokotni, velja Pitagorov izrek in lahko zapišemo . Če vstavimo podatke, dobimo:
Ugotovili smo, da je iskana stranica dolga .

Risanje korenov z uporabo Pitagorovega izreka

Pri risanju korenov s pomočjo Pitagorovega izreka pazimo na to, da je enako iskanemu korenu. Zato si pri risanju izberemo števili 1 in 2, saj velja: . Hipotenuzo, ki smo jo iskali, lahko s pomočjo šestila prenesemo na premico, številsko os...

(koren5_pitagora.png)

Veljavnost Pitagorovega izreka

Pitagorov izrek velja v vsakem pravokotnem trikotniku. Hipotenuza leži nasproti pravega kota, ostali dve stranici pa sta kateti. Pitagorov izrek lahko uporabimo tudi v drugih likih, če v njih vidimo kakšen pravokotni trikotnik.

Zgledi

1. Marjan je izgubil ključ od vrat, v svoji sobi pa ima odprto okno, ki je na višini od tal. K steni želi prisloniti lestev, ki je dolga , da bi splezal po lestvi do okna in se tako prebil do ključa. Koliko metrov stran od stene mora prisloniti lestev, da pride ravno do okna?

(lestev.png)

Rešitev

Ker tvori lestev s steno pravkotni trikotnik, lahko izračunamo dolžino s pomočjo Pitagorovega izreka. Tako velja
. Odgovor je, da mora biti lestev oddaljena od stene za .

2. Ploščina enakostraničnega trikotnika je . Izračunajmo obseg in višino trikotnika.
Rešitev

Ploščina je enaka . Če v obrazec vstavimo ploščino, dobimo:.
Sedaj lahko izračunamo obseg trikotnika:


.
Lahko izračunamo tudi višino trikotnika:


.

Razdalja med dvema točkama

(razdalja_med_tockama.png)

V pravokotnem koordinatnem sistemu imamo podani točki in . Razdaljo med njima označimo z . Ker pa je ravno hipotenuza pravokotnega trikotnika s katetama dolžin in , je razdalja med točkama in enaka

Zgled

Izračunajmo razdaljo med točkama in .

.

Pravokotna projekcija

Pravokotno projekcijo dobimo tako, da točke ravnine projiciramo na dano premico in te točke so najbližje prvotnim točkam. To naredimo tako, da skozi točko načrtamo pravokotnico na premico. V tabeli si oglejte pravokotno projekcijo točke na premico in pravokotno projekcijo daljice na premico:

(projekcija_tocka.png) (projekcija_daljica.png)
Točka je pravokotna projekcija točke na premico .Daljica je pravokotna projekcija daljice na premico .

Zgled: V koordinatnem sistemu imamo točki in . Kolikšna je dolžina pravokotne projekcije na os daljice AB?
Rešitev

(zgled1_projekcija.png)
Pravokotna projekcija na os da točki C in D.

Pravokotna projekcija točke A na os je točka , točke B pa . Zato je treba izračunati dolžino daljice CD, ki je enaka: . Dolžina pravokotne projekcije daljice AB na os je enaka 6.

PREMISLITE

Ali je pravokotna projekcija togi premik?

Odgovor

Kaj je razdalja med točko in premico?

Odgovor

Kaj je razdalja med dvema premicama?

Odgovor

Pravokotna projekcija

Togi premik je taka preslikava ravnine nase, ki ohranja razdaljo. Ker pravokotna projekcija na premico ne ohranja razdalje, to ni togi premik.

Razdalja med točko in premico

Razdalja med točko in premico je razdalja med točko in njeno pravokotno projekcijo na premico. Če je to točka in njena pravokotna projekcija na premico točka , lahko zapišemo, da velja .

Razdalja med premicama

Razdaljo med dvema premicama lahko izmerimo ali izračunamo le v primeru, ko sta premici vzporedni. Takrat je vsaka točka premice enako oddaljena od premice . Tej oddaljenosti pravimo tudi razdalja med vzporednicama in :

(razdalja_med_premicama.png)
, kjer so , in pravokotne projekcije točk , in na premico .

Zrcaljenje čez premico

Čez premico zrcalimo tako, da najprej pravokotno projiciramo točko na premico , potem skozi ti dve točki potegnemo premico in na drugi strani premice odmerimo prav toliko, kolikor je razdalja od do premice . Tam je prezrcaljena točko . Postopek je enak pri zrcaljenju daljic, likov, premic ...

(zrcaljenje_cez_premico.png)
Točka je zrcalna slika točke glede na premico .
(zrcaljenje_cez_premico1.png)
Daljica je zrcalna slike daljice glede na premico .
(zrcaljenje_cez_premico2.png)
Na premici si izberemo dve točki in jih prezrcalimo čez premico , povežemo in dobimo premico .

Znamenite točke trikotnika

Višinsko točko in težišče trikotnika ste spoznali že pri lastnostih trikotnika. Drugi dve pomembni točki pa sta središče trikotniku očrtanega kroga in središče trikotniku včrtanega kroga.

SREDIŠČE TRIKOTNIKU OČRTANEGA KROGA je presečišče simetral stranic.

(stok.png)
Stranicam trikotnika načrtamo simetrale, kjer se sekajo je središče trikotniku očrtanega kroga.


SREDIŠČE TRIKOTNIKU VČRTANEGA KROGA je presečišče simetral kotov.

(stvk.png)
Kotom trikotnika načrtamo simetrale, kjer se sekajo je središče trikotniku včrtanega kroga.
Polmer je pravokoten na stranice in gre skozi središče kroga.


PREMISLITE

Enakostraničnemu trikotniku s stranico smo včrtali in očrtali krog. Kolikšna je razlika njunih polmerov?

Odgovor

Razlika med včrtanim in očrtanim krogom

(stvk_stok.png)

Če z označimo polmer trikotniku očrtanega kroga in z polmer trikotniku včrtanega kroga, tvorita polmera trikotnik s hipotenuzo in katetama in . Zato po Pitagorovem izreku velja: in iz tega ali drugače, . Ker pa je v enakostraničnem trikotniku vsota obeh polmerov enaka višini trikotnika, lahko namesto tega vstavimo v zgornjo enačbo kar višino in dobimo . Ker iščemo razliko med polmeroma, jo izrazimo iz enačbe:

Če rezultat še racionaliziramo in okrajšamo, dobimo:

Konstrukcija trikotniku očrtanega kroga

Vrtenje in zrcaljenje čez točko

Okoli negibne točke na ravnini želimo zavrteti točko za kot . To storimo tako, da povežemo točki in in načrtamo kot . Na loku, pri kotu leži točka :

(vrtenje_tocka.png)
Vrtenje ohranja razdalje, zato velja .
Okoli točke lahko vrtimo v pozitivni(pozitivna_smer.png) ali negativni smeri(negativna_smer.png)

Dogovor je, da je vrtenje v pozitivni smeri vrtenje za pozitiven kot, v negativni smeri pa za negativen kot.

Zavrtimo točko okoli točke še za :

(zrcaljenje_cez_tocko.png)
Točka razpolavlja daljico .

Tako vrtenje kot zrcaljenje čez točko sta toga premika.

PREMISLITE

Kako bi zavrteli množico točk, na primer nek lik, okoli točke ?

Odgovor

Vrtenje množice točk

Več točk ali lik zavrtimo okoli točke za določen kot tako, da zavrtimo vsako točko lika ali množice za ta kot okoli točke . Če gre za lik, točke med seboj povežemo. Primer:

(vrtenje1.png)
Na sliki se vidi, da točke zavrtimo okoli vedno za kot .

Zgledi

1. Prezrcalimo čez višino na stranico trikotnik s podatki:
Rešitev

.

(zgled1_zrcaljenje_cez_premico.png)
Vsako točko trikotnika prezrcalimo in jih povežemo.

2. Isti trikotnik zavrtimo okoli točke za kot .
Rešitev

(zgled2_vretenje_okoli_tocke.png)
Vsako točko trikotnika zavrtimo okoli točke in jih povežemo.

Središčni kot

Središčni kot je kot z vrhom v središču kroga. Del krožnice, ki leži v kotu, je krožni lok, ki pripada danemu središčnemu krogu:

(srediscni_kot.png)

Če merimo kot v stopinjah, se dolžina krožnega loka izračuna po obrazcu

Ker pa je obseg kroga enak , je dolžina loka

Če merimo kot v radianih, se dolžina krožnega loka izračuna kot

PREMISLITE

Kaj je radian?

Odgovor

Oglejte si tabelo pretvorb stopinj v radiane.

Tabela pretvorb

Radian

Radian je enota za merjenje kotov, ki jo pogosto uporabljamo namesto stopinj. Velja radianov. 1 radian pa je kot, pri katerem je dolžina loka enaka polmeru. Če z uporabo formule za izračun dolžine krožnega loka izračunamo, pri katerem kotu je to, ugotovimo, da kot v stopinjah meri .

Tabela pretvorb iz stopinj v radiane

v stopinjah v radianih

Zgledi

1. Na krožnici s polmerom 4 cm določimo dolžino loka, ki ustreza središčnemu kotu .
Rešitev
Včasih v rezultatu ohranimo kar . To je v primeru, ko iščemo natančen odgovor. Če pa rezultat zaokrožimo, uporabimo . Zaokrožen rezultat bi bil zato

2. Kot pretvorimo v radiane.
Rešitev

 • 1 radian = , v radianih je radianov.
  Lahko izračunamo tudi drugače:
 • radianov, zato je v radianih .
  Do razlike pride zaradi zaokroževanja števila in približka za radian.

3. Jure si odreže kos pice s krožnim lokom 15 cm. Središčni kot pripadajočega loka je 1,3 radiana. Kolikšen je premer pice?
Rešitev
.
Ker pa naloga zahteva premer pice, polmer pomnožimo z 2. Premer pice je zato približno 23 cm.

Kot v polkrogu

Kot v polkrogu je tak kot, ki ima vrh na krožnici, njegova kraka pa potekata skozi krajišči premera. To je pravi kot. S premikanjem točke C preverite, da je kot res vedno enak .

Aplikacija GeoGebra se ni mogla zagnati. Prosim preverite, ali imate v brskalniku namescen program Java 1.4.2 (ali novejsi) (Kliknite tu za namestitev Jave)

Geogebra datoteka

Konstrukcija tangente na dano krožnico iz dane točke v zunanjosti kroga:

 • načrtamo daljico ST,
 • narišemo krožnico s središčem v razpolovišču daljice ST in polmerom ,
 • dotikališče tangente je presečišče te krožnice z dano krožnico,
 • povežemo dano točko z dotikališčem in dobimo tangento,
 • dobimo dve rešitvi.
Aplikacija GeoGebra se ni mogla zagnati. Prosim preverite, ali imate v brskalniku namescen program Java 1.4.2 (ali novejsi) (Kliknite tu za namestitev Jave)

PREMISLITE

Kolikšen je polmer pravokotnemu trikotniku očrtanega kroga?

Odgovor

Polmer pravokotnemu trikotniku očrtanega kroga

Središče trikotniku očrtanega kroga je presečišče simetral stranic. Ko očrtamo krog pravokotnemu trikotniku, je stranica dolga ravno premer kroga. Zato je polmer enak , kjer je stranica hipotenuza trikotnika. Za pravokotni trikotnik velja tudi .

Središčni in obodni kot

Središčni kot je kot z vrhom v središču kroga. Kot, ki ima vrh na krožnici in izreže iz krožnice dani lok, pa je obodni kot.

Aplikacija GeoGebra se ni mogla zagnati. Prosim preverite, ali imate v brskalniku namescen program Java 1.4.2 (ali novejsi) (Kliknite tu za namestitev Jave)

Geogebra datoteka

... središčni kot
... obodni kot
... krožni lok
Nad izbranim lokom je en sam središčni kot in nešteto obodnih kotov. Preverite to trditev s premikanjem točke .

Vsi obodni koti nad istim lokom so enako veliki, velja , obodni kot je enak polovici središčnega kota nad istim lokom. Preverite to trditev s premikanjem točke ali .

PREMISLITE

S premikanjem točke ali nastavite kot na iztegnjeni kot. Kolikšen je takrat obodni kot?

Odgovor

Središčni kot

Če je središčni kot enak , potem je obodni kot enak polovico središčnega, torej :

(srediscni_kot_180.png)

Pri tem opazimo, da je to poseben primer, in sicer kot v polkrogu.

Tangentni in tetivni štirikotnik

Štirikotnik je tangenten, če njegove stranice ležijo na tangentah nekega kroga. To pomeni, da mu lahko včrtamo krog. Štirikotnik je tetiven, če so njegove stranice tetive nekega kroga. To pomeni, da mu lahko očrtamo krog.

Tangentni štirikotnikTetivni štirikotnik
(tangentni_stirikotnik.png) (tetivni_stirikotnik.png)
Velja Velja
Primeri: kvadrat, romb, deltoid.Primeri: kvadrat, pravokotnik, romb.

PREMISLITE

Kako bi pokazali, da je v tetivnem štirikotniku vsota nasprotnih kotov enaka ?

Odgovor

Tetivni štirikotnik

Najprej označimo kote tetivnega štirikotnika. Naj bo kot obodni kot. Potem velja, da je njegov središčni kot enak . Podobno velja za kot . Njegov središčni kot je enak . Ker vsota teh dveh kotov sestavlja ravno celoten krog, lahko zapišemo . Če celotno enačbo delimo z 2, dobimo enakost . Podobno lahko ugotovimo tudi za kota in . Ugotovili smo, da sta nasprotna kota v tetivnem štirikotniku res suplementarna.

(tetivni_stirikotnik_dokaz.png)

Zgledi

1. Točke trikotnika, ki mu je očrtan krog, delijo krožnico v razmerju 1:2:3. Koliko merijo notranji koti trikotnika?
Rešitev

(zgled4_srediscni_obodni.png)

Ker polni kot meri , lahko zapišemo . Ker imamo podano razmerje, lahko zapišemo namesto tega .Ker so notranji koti trikotnika obodni koti izračunanih središčnih kotov, velja:

.

2. Koliko meri središčni kot nad lokom, kjer obodni kot meri ?
Rešitev

Središčni kot meri .

Zgledi

3. Koliko merijo neznani koti na slikah?

(zgled1_srediscni_obodni.png) (zgled2_srediscni_obodni.png)
Ker je stranica ob kotih in ravno premer kroga, je kot kot v polkrogu in zato pravi kot. Ker je vsota notranjih kotov trikotnika enaka , lahko izračunamo kot . .Ker sta in tangenti na krog, sta kota ob tangentah prava kota, saj je polmer kroga pravokoten na tangento. Ker je vsota notranjih kotov vsakega štirikotnika , lahko izračunamo še kot . Velja .
Rešitev: , Rešitev: , , .
(zgled3_srediscni_obodni.png)
Na sliki je tetivni štirikotnik. Zanj pa velja, da je vsota nasprotnih kotov enaka . Zato mora veljati .
Rešitev: .

Podobnost

TALESOV IZREK pravi, da vzemimo poljuben kot in na enem kraku odmerimo več skladnih daljic. Skozi njihova krajišča načrtamo vzporednice, ki sekajo drugi krak. Te vzporednice na drugem kraku odrežejo med seboj skladne daljice.

(talesov_izrek.png)
Skladne daljice so , ter , .

POSLEDICA TALESOVEGA IZREKA pravi, da velja , če so , , , in , , , točke, kot na spodnji sliki.

(posledica_talesovega_izreka.png)

Podobni trikotniki

Dva trikotnika sta podobna, če imata enake kote. Podobnost trikotnikov označimo kot ~ in pomeni, da je kot pri oglišču skladen s kotom pri oglišču , kot pri oglišču s kotom pri oglišču in kot pri oglišču s kotom pri oglišču .

(podobni_trikotniki.png)
Podobna si trikotnika.

Razmerje stranic podobnih trikotnikov je koeficient podobnosti in velja

Za stranice velja tudi

IZREK O PODOBNIH TRIKOTNIKIH
Dva trikotnika sta podobna, če:

 • se ujemata v dveh kotih,
 • se ujemata v razmerju po enakoležnih stranicah (),
 • se ujemata v enem kotu in razmerju stranic, ki ta kot oklepata.

PREMISLITE

Kakšno je razmerje med obsegom, višino, ploščino podobnih trikotnikov?

Odgovor

Razmerje med podobnimi trikotniki

Obseg trikotnika izračunamo z , obseg podobnega trikotnik pa . Ker za stranice velja , in , lahko zapišemo obseg podobnega trikotnika kot oziroma , kar pa je ravno . Podobno velja tudi za višino in ploščino. Velja in .

Zgledi

1. Koliko merita stranici in trikotnika , če sta si trikotnika in podobna?
Rešitev

(zgled1_podobnost.png)

Lahko zapišemo razmerje , ker se te stranice razlikujejo le za koeficient podobnosti. Rešimo razmerje:


 • Lahko zapišemo tudi razmerje . Rešimo razmerje:

 • Stranica meri 3 cm in stranica 6 cm.

2. Obseg enakostraničnega trikotnika meri 18 cm. Stranica drugega enakostraničnega trikotnika meri 8 cm. Kolikšen je koeficient podobnosti?
Rešitev

Trikotnika sta si podobna, saj imata oba notranje kote velikosti . Koeficient podobnosti lahko izračunamo s pomočjo stranic ali s pomočjo obsega.

 • S pomočjo stranic
  Stranica prvega trikotnika meri . Stranica drugega trikotnika meri 8 cm. Lahko zapišemo .
 • S pomočjo obsega
  Obseg prvega trikotnika je 18cm. Obseg drugega trikotnika je . Lahko zapišemo .

Srednjica trikotnika in trapeza

SREDNJICA TRIKOTNIKA je daljica, ki povezuje razpolovišče dveh stranic, s tretjo pa je vzporedna. Trikotnik ima tri srednjice, za katere velja, da je njihova dolžina enaka polovici dolžine vzporedne stranice.

(srednjica_trikotnika.png)

SREDNJICA TRAPEZA je daljica, ki povezuje razpolovišči krakov trapeza in je vzporedna osnovnicama. Njena dolžina je aritmetična sredina dolžin osnovnic: .

(srednjica_trapeza.png)

PREMISLITE

Dokažite, da je srednjica trapeza res aritmetična sredina osnovnic.

Odgovor

Dokaz srednjice trapeza

Pri dokazu si lahko pomagamo s sliko:

(srednjica_trapeza_dokaz.png)

Srednjico izrazimo z . Ker pa je srednjica trikotnika , smo že prej ugotovili, da je to ravno polovica vzporedne stranice. Zato lahko zapišemo in , kar pa je enako temu, kar smo hoteli dokazati, .

Evklidov in višinski izrek

(visinski_evklidov_izrek.png)
V pravokotnem trikotniku tudi lahko uporabimo podobnost.

Ugotovimo, da so si pravokotni trikotniki ABC, ACD in CBD podobni. Zato velja:

 • in iz tega . Na podoben način ugotovimo še, da velja tudi .
  EVKLIDOVA IZREKA:
  kvadrat hipotenuze je enak zmnožku projekcije te katete na hipotenuzo in hipotenuze.

 • in iz tega . Če enačbo še korenimo, dobimo
  VIŠINSKI IZREK:
  višina na hipotenuzo je geometrična sredina pravokotnih projekcij obeh katet na hipotenuzo.

Oglejte si risanje kvadratnih korenov s pomočjo Evklidovih izrekov: Grafični prikaz

Oglejte si risanje kvadratnih korenov s pomočjo višinskega izreka: Grafični prikaz

PREMISLITE

Seštejte oba obrazca za Evklidova izreka. Kaj opazite?

Odgovor

Evklidova izreka

Če seštejemo oba Evklidova izreka, torej in , dobimo . Če izpostavimo skupni faktor, dobimo . Ker pa je seštevek projekcij obeh katet na hipotenuzo ravno hipotenuza , je seštevek obeh Evklidovih izrekov ravno Pitagorov izrek: .

Prikaz risanja korenov

Želimo narisati . Pri tem pa lahko uporabimo Evklidova izreka, na primer , kjer naj bo koren, ki ga želimo narisati. Zato zapišemo . Glede na to narišemo trikotnik, kjer bo , in . Oglejte si konstrukcijo:

Aplikacija GeoGebra se ni mogla zagnati. Prosim preverite, ali imate v brskalniku namescen program Java 1.4.2 (ali novejsi) (Kliknite tu za namestitev Jave)

Prikaz risanja korenov

Želimo narisati . Pri tem pa lahko uporabimo višinski izrek, , kjer naj bo koren, ki ga želimo narisati. Zato zapišemo . Glede na to narišemo trikotnik, kjer bo , in . Oglejte si konstrukcijo:

Aplikacija GeoGebra se ni mogla zagnati. Prosim preverite, ali imate v brskalniku namescen program Java 1.4.2 (ali novejsi) (Kliknite tu za namestitev Jave)

Zgledi

1. Podan je pravokotni trikotnik s pravim kotom v oglišču C in podatki in . Iščemo dolžini stranic in .
Rešitev

S pomočjo Pitagorovega izreka izračunamo dolžino stranice Z Evklidovim izrekom izračunamo dolžino stranice S pomočjo Pitagorovega izreka izračunamo dolžino stranice


2. Narišimo pravokotni trikotnik s pravim kotom v oglišču C in podatki:


Rešitev

Aplikacija GeoGebra se ni mogla zagnati. Prosim preverite, ali imate v brskalniku namescen program Java 1.4.2 (ali novejsi) (Kliknite tu za namestitev Jave)

Središčni razteg, podobnostne preslikave

Podobnostna preslikava SREDIŠČNI RAZTEG je preslikava točk v ravnini, ki točki preslika tako, da je . Če je gre za razteg, če je pa za skrčitev.

(srediscni_razteg.png)
Središčni razteg daljice AB.

Negibna točka podobnostne preslikave je točka O. Središčni razteg ohranja kote in premice skozi O, ostale premice in daljice pa preslika v vzporedne premice in daljice.

Primer je togi premik, ki je podobnostna preslikava s faktorjem , zato ta preslikava ohranja razdalje, kote, ploščine...

PREMISLITE

Kdaj sta si množici točk podobni?

Odgovor

Podobni množici točk

Dve množici točk sta si podobni, če obstaja podobnostna preslikava, ki eno množico preslika na drugo. Spomnite se še, kdaj sta množici točk skladni.

Kotne funkcije

(kotne_funkcije.png)

Kotne funkcije določimo kot razmerja dveh stranic pravokotnega trikotnika, ki oklepata kot. Ker so razmerja stranic odvisna le od kota, se imenujejo kotne funkcije. Uporabljamo jih lahko le v pravokotnih trikotnikih. Če je nasproti pravemu kotu stranica in sta kateti in , kot je prikazano na zgornjem trikotniku, velja:

 • SINUS kota je razmerje med nasprotno kateto in hipotenuzo:
 • KOSINUS kota je razmerje med priležno kateto in hipotenuzo:
 • TANGENS kota je razmerje med nasprotno kateto in priležno kateto:
 • KOSINUS kota je razmerje med priležno kateto in nasprotno kateto: .

PREMISLITE

Napišite še vse kotne funkcije za kot .

Odgovor

Kotne funkcije kota

Oglejmo si še enkrat trikotnik, za katerega veljajo kotne funkcije:

(kotne_funkcije.png)

in zapišimo kotne funkcije za kot .

Osnovne zveze med kotnimi funkcijami

Med kotnimi funkcijami veljajo naslednje zveze:

Zgleda

PREMISLITE

Oglejte si tabelo vrednosti kotnih funkcij za nekatere kote.

Tabela kotnih funkcij

Oglejte si, kako uporabljati žepno računalo pri računanju kotnih funkcij.

Odgovor

Tabela kotnih funkcij

/
/

Uporaba žepnega računala pri računanju kotnih funkcij

 • Če želimo izračunati sinus kota :
  pri nekaterih žepnih računalih najprej pritisnemo tipko SIN in potem kot, pri nekaterih pa ravno obratno. Zaokrožena vrednost sinusa je pri tem kotu 0,6972.
 • Če želimo izračunati kotangens kota, tega ne moremo storiti tako kot pri sinusu, kosinusu in tangensu, ker posebne tipke za kotangens ni. Ker pa velja, da je kotangens obraten tangensu, lahko uporabimo tipko X. Če želimo izračunati kotangens kota , pri nekaterih žepnih računalih najprej pritisnemo tipko TAN, potem velikost kota in nato še tipko X. Zaokrožena vrednost kotangensa pri tem kotu je -0,7080.
 • Če želimo izračunati kot iz podanega kosinusa, :
  pri nekaterih žepnih računalih najprej pritisnemo tipko SHIFT ali COS ali 2F in potem COS, pri nekaterih pa ravno obratno. Zaokrožena velikost kota je .

Kotne funkcije in enotska krožnica

Enotska krožnica je taka krožnica, ki ima središče v izhodišču in polmer 1:

Aplikacija GeoGebra se ni mogla zagnati. Prosim preverite, ali imate v brskalniku namescen program Java 1.4.2 (ali novejsi) (Kliknite tu za namestitev Jave)

Abscisa presečišča gibljivega kraka kota z enotsko krožnico je . Ordinata presečišča gibljivega kraka kota z enotsko krožnico je .

Geogebra datoteka

PREMISLITE

Zakaj velja ?

Odgovor

S pomočjo enotske krožnice odčitatje, kolikšna je vrednost in pri ?

Odgovor

S pomočje enotske krožnice odčitajte, kolikšna je vrednost in pri

Odgovor

Dokaz

Ker pri enotski krožnici in sestavljata pravokotni trikotnik s hipotenuzo, ki je enaka polmeru, in pa sta kateti, lahko zapišemo Pitagorov izrek, ki velja za ta trikotnik:

Ker pa je kateta enaka ravno kosinusu kota in kateta sinusu, lahko zapišemo tudi:

s čimer smo ugotovili, da to res velja.

Ko je enak

S pomočjo enotske krožnice lahko ugotovimo, da je , saj je pri kotu enak 0. Podobno lahko ugotovimo tudi, da je , saj je pri kotu enak 1.

Ko je enak

S pomočjo enotske krožnice lahko ugotovimo, da je , saj je pri kotu enak 1. Podobno lahko ugotovimo tudi, da je , saj je pri kotu enak 0.

Zgledi

1. V paralelogramu izračunajmo velikost kotov in , če je in .
Rešitev

(zgled1_kotne_funkcije.png)

Ker sta kota in v paralelogramu suplementarna, lahko izračunamo kot .

2. Izračunajmo vrednost izraza .
Rešitev

.

3. Če je ostri kot in je , izračunajmo vrednost ostalih kotnih funkcij.
Rešitev

 • . Ker pa je kot oster, je vrednost kosinusa .
 • .
0%
0%