Geometrija v ravnini - vaje

Geometrija v ravnini - vaje

Avtor: Skupina NAUK

Učni cilji: Urjenje geometrije v ravnini.

Premice

V ravnini leži premica , premica pa je nanjo pravokotna. V ravnini leži tudi premica , ki je pravokotna na premico . V kakšni medsebojni legi sta premici in ?

Premici sta mimobežni.
Premici sta vzporedni.
Premici sta pravokotni.

Pravilno

Odgovor je pravilen.

Naprej

Napačno

Odgovor je napačen. Premici in sta vzporedni:

(vg_vaja1.png)

Naprej

Razdalja med točkami

Daljica je razdeljena na dva dela, tako da je razmerje njunih dolžin 3:5. Krajši del daljice je 4 cm krajši od večjega. Koliko meri daljši del daljice?

cm
cm
cm
cm

Pravilno

Odgovor je pravilen.

Naprej

Napačno

Odgovor je napačen. Ker je razmerje dolžin razdeljene daljice 3:5, lahko zapišemo, da je prvi del dolžine , drugi del pa . Ker je krajši del daljice za 4 cm krajši od večjega, to zapišemo kot . Potrebno je le še rešiti enačbo:

Ker naloga zahteva, da izračunamo, koliko meri daljši del daljice, je to oziroma , kar je enako 10 cm.

Naprej

Krožnica

Povežite pravilne trditve med seboj.

Množica točk, ki so največ za oddaljene od točke .
Množica točk, ki so za manj kot oddaljene od točke .
Množica točk, ki so za več kot oddaljene od točke .
Množica točk, ki so za oddaljene od točke .
Krog.
Notranjost kroga.
Zunanjost kroga.
Krožnica.

Preveri

Pravilno

Odgovor je pravilen.

Naprej

Napačno

Odgovor je napačen. Še enkrat si preberite poglavje Geometrija v ravnini - teorija in poskusite rešiti nalogo. Če še vedno ne gre, kliknite na namig.

Namig

Ponovno Preskoči

Namig

(vg_vaja3.png)

Krožnica

Krožnici sta koncentrični, njuna polmera pa v razmerju 2:3. Koliko meri polmer manjše krožnice, če je vsota njunih polmerov 15 cm?

cm
cm
cm
cm

Pravilno

Odgovor je pravilen.

Naprej

Napačno

Odgovor je napačen. Ker je razmerje polmerov krožnic 2:3, je prvi polmer , drugi pa . Vsota polmerov je 15 cm, zato lahko zapišemo . Rešimo enačbo:

Ker naloga zahteva, da izračunamo polmer manjše krožnice, je to oziroma , kar je enako 6 cm.

Naprej

Konveksnost

Označite konveksne množice točk.

Pravilno

Odgovor je pravilen.

Naprej

Napačno

Odgovor je napačen. Vsaka množica točk v prostoru je konveksna, če hkrati z vsakima svojima točkama vsebuje tudi daljico, ki ju poveže. Zato sta izmed likov, ki so navedeni, konveksna le paralelogram in kot.

Naprej

Trikotnik

Ali obstaja trikotnik s stranicami cm, cm, dolžina stranice pa je enaka številu diagonal 7-kotnika?

Da
Ne

Pravilno

Odgovor je pravilen.

Naprej

Napačno

Odgovor je napačen. Število diagonal 7-kotnika izračunamo z obrazcem . Za trikotnik velja, da je dolžina vsake stranice krajša od vsote dolžin drugih dveh stranic. Zato mora veljati , in :

To ni res, zato trikotnik s takimi stranicami ne obstaja.

Naprej

Skladni trikotniki

Trikotnika sta skladna, če se ujemata:

Preveri

Pravilno

Pravilno ste ugotovili, kdaj sta dva trikotnika skladna. Ponovimo, da sta dva trikotnika skladna, če se ujemata:

 • v vseh treh stranicah,
 • v dveh stranicah in kotu med njima,
 • v eni stranici in obeh kotih ob njej,
 • v dveh stranicah in kotu nasproti daljše stranice.

Naprej

Napačno

Odgovor je napačen. Dva trikotnika sta skladna, če se ujemata:

 • v vseh treh stranicah,
 • v dveh stranicah in kotu med njima,
 • v eni stranici in obeh kotih ob njej,
 • v dveh stranicah in kotu nasproti daljše stranice.

Zakaj ostale trditve ne držijo, premislite sami ali si oglejte gradivo Geometrija v ravnini - teorija.

Naprej

Merjenje kotov

Razlika dveh suplementarnih kotov in je . Koliko merita kota?

Pravilno

Odgovor je pravilen.

Naprej

Napačno

Odgovor je napačen. Suplementarna kota sta kota, katerih vsota je , zato lahko zapišemo . Podano imamo razliko teh dveh kotov, zato lahko zapišemo tudi . Rešimo sistem dveh neenačb: • Enačbi seštejemo med seboj, dobimo .

Lahko bi kota tudi zamenjali, zato je možen odgovor tudi in .

Naprej

Koti

Označite, kateri na sliki so sosedni koti in kateri sokoti.

(vg_vaja9.png)

Kota in sta:

Kota in sta:

Preveri

Napačno

(vg_vaja9.png)

Odgovora sta napačna. Sosedna kota sta kota, ki imata skupen vrh in en krak, nimata pa skupnih notranjih točk. Sokota pa sta sosedna kota, ki skupaj tvorita iztegnjeni kot. Zato sta kota in sosedna kota, in pa sokota.

Naprej

Delno pravilni

Na eno vprašanje ste odgovorili napačno, na drugo pa pravilno. Oglejte si še enkrat gradivo Geometrija v ravnini - teorija in poskusite še enkrat odgovoriti na vprašanji. Naprej

Pravilno

Odgovora sta pravilna.

Naprej

Notranji in zunanji koti trikotnika

Izračunajte velikost notranjega kota , če meri zunanji kot in zunanji kot .

Pravilno

Odgovor je pravilen.

Naprej

Napačno

Odgovor je napačen. Ker je vsota notranjega in zunanjega kota pri oglišču trikotnika enaka , lahko izračunamo notranja kota in :

Vsota notranjih kotov trikotnika je , zato lahko izračunamo kot :

 • .

Naprej

Konstrukcija kotov

Na levi so napisani koti, na desni pa postopki risanja kotov s šestilom in ravnilom. Povežite trditve, ki se ujemajo.

Konstrukcija kota , simetrala kota .
Konstrukcija kota , konstrukcija kota , simetrala med kotoma in , simetrala med kotoma in .
Konstrukcija kota , ponovitev konstrukcije kota po loku.

Preveri

Pravilno

Odgovor je pravilen.

Naprej

Napačno

Odgovor je napačen. Pri reševanju naloge si pomagajte z osnovnimi matematičnimi operacijami, na primer, da je , in ter .

Ponovno Preskoči

Konstrukcija trikotnika

Razvrstite korake risanja trikotnika tako, da pred trditev zapišete pravilno zaporedno številko.
Trikotnik s podatki:
cm, , .

Odmerimo stranico cm, dobimo oglišče .

Narišemo stranico cm, dobimo oglišči in .

Načrtamo kot , dobimo oglišče .

(vg_vaja11.png)

Preveri

Pravilno

Odgovor je pravilen.

Naprej

Napačno

Odgovor je napačen. Za načrtovanje sta dve možnosti:

 1. Narišemo stranico cm, dobimo oglišči in .
 2. Načrtamo kot .
 3. Odmerimo stranico cm, dobimo oglišče .

Ali:

 1. Načrtamo kot , dobimo oglišče .
 2. Narišemo stranico cm, dobimo oglišče .
 3. Odmerimo stranico cm, dobimo oglišče .

Če še niste, poskusite sami načrtati ta trikotnik.

Naprej

Pitagorov izrek

Koliko meri iskana stranica pri posameznih likih? Napišite rezultat v okvirček pod sliko.

Pravilno

Odgovor je pravilen.

Naprej

Napačno

Odgovor je napačen. Neznane količine lahko izračunamo s pomočjo Pitagorovega izreka. Pravilni odgovor bi bil:

(vg_vaja12_1.png) (vg_vaja12_2a.png) (vg_vaja12_3.png) (vg_vaja12_4.png)
Naprej

Pravokotna projekcija

Koliko meri dolžina pravokotne projekcije cm dolge daljice, če sta krajišči od ravnine oddaljeni cm in cm?

Dolžina pravokotne projekcije je cm.

Preveri

Pravilno

Odgovor je pravilen.

Naprej

Napačno

Odgovor je napačen. Najlažje si nalogo predstavljamo, če narišemo ustrezno sliko:

(vg_vaja13.png)

Ker pravokotna projekcija daljice ter daljica tvorita pravokotni trikotnik, je dolžina hipotenuze cm, dolžina ene katete pa cm- cm = cm. Dolžina pravokotne projekcije je zato:cm

Naprej

Zrcaljenje čez premico

Katera izmed slik predstavlja zrcaljenje premice čez premico ?

(vg_vaja14_1.png)
(vg_vaja14_2.png)
(vg_vaja14_3.png)
(vg_vaja14_4.png)

Pravilno

Odgovor je pravilen.

Naprej

Napačno

Odgovor je napačen. Pri ugotavljanju pravilnega odgovora si lahko pomagate s tem, da sami narišete premico v koordinatni sistem in jo zrcalite čez premico . Čez premico zrcalimo tako, da najprej pravokotno projiciramo točko na premico, potem skozi ti dve točki potegnemo premico in na drugi strani premice odmerimo prav toliko, kolikor je razdalja od točke do premice. Tam je prezrcaljena točka. Na premici, ki jo želimo prezrcaliti, si izberemo dve točki, ti dve točki pa prezrcalimo čez premico . Prezrcaljeni točki povežemo in dobimo prezrcaljeno premico:

(vg_vaja14_1a.png)

Naprej

Togi premiki

Katera izmed slik predstavlja najprej zrcaljenje trikotnika čez točko , potem pa še vrtenje okoli točke za kot ?

(vg_vaja15_1.png)
(vg_vaja15_2.png)
(vg_vaja15_3.png)
(vg_vaja15_4.png)

Pravilno

Odgovor je pravilen.

Naprej

Napačno

Odgovor je napačen. Pri ugotavljanju pravilnega odgovora si lahko pomagate s tem, da sami narišete trikotnik v koordinatni sistem in ga najprej zrcalite čez točko , potem pa še zavrtite okoli točke za kot . Slika po zrcaljenju čez točko :

(vg_vaja15_1a.png)

Slika po vrtenju prezrcaljenega trikotnika okoli točke za kot :

(vg_vaja15_1b.png)

Naprej

Lastnosti trikotnika

Izberite pravilne trditve.

Preveri

Pravilno

Izbrali ste pravilne odgovore. Res je daljica, ki povezuje razpolovišče stranice z nasprotnim ogliščem težiščnica, vsota zunanjih kotov trikotnika je in v enakostraničnem trikotniku merijo notranji koti . Ni pa res, da višinska točka razdeli višino v razmerju 2:1 in da je v pravokotnem trikotniku en kot ostri, en pa top (če je en kot pravi, ostala dva morata biti ostra).

Naprej

Napačno

Odgovor je napačen. Višinska točka ne razdeli višine v razmerju 2:1, to naredi težišče s težiščnicami. V pravokotnem trikotniku morata biti oba kota ostra, če je en kot pravi. Pravilne trditve pa so:

 • Daljica, ki povezuje razpolovišče stranice z nasprotnim ogliščem, je težiščnica.
 • V enakostraničnem trikotniku vedno vemo, koliko merijo notranji koti (vsak notranji kot meri ).
 • Vsota zunanjih kotov trikotnika je .

Naprej

Središčni kot

Rešite naslednje naloge o krožnem loku. Rezultate zaokrožite na dve decimalki. ( je polmer kroga, krožni lok, pa središčni kot pripadajočega krožnega loka).

 1. cm

  cm

 2. cm

  cm

 3. Vsi potrebni podatki so na sliki:

  (vg_vaja17.png)

  cm

Preveri

Pravilno

Odgovor je pravilen.

Naprej

Napačno

Odgovor je napačen. Najprej poglejte, če ste rezultate res pravilno zaokrožili. Rešitve nalog pa so naslednje:
 1. cm


 2. cm
 3. Za izračun dolžine krožnega loka potrebujemo polmer kroga. Ker gre za kvadrat s stranico 2 cm, ki mu je očrtan krog, lahko izračunamo polmer kroga s Pitagorovim izrekom: cm. Sedaj lahko izračunamo dolžino krožnega loka po znanem obrazcu:  cm

Naprej

Središčni in obodni kot

Pod kakšnim kotom vidimo daljico iz središča očrtane krožnice?

(vg_vaja18.png)


Pravilno

Odgovor je pravilen.

Naprej

Napačno

(vg_vaja18a.png)

Odgovor je napačen. Potrebno je izračunati le velikost središčnega kota. Ker je obodni kot nad tetivo enak , je središčni kot enak , kar pa je enako .

Naprej

Središčni in obodni kot

Rešite naloge tako, da v okenca vpišete pravilni odgovor.

Razlika središčnega in obodnega kota nad istim lokom je . Koliko meri središčni kot?

Vsota središčnega in obodnega kota nad istim lokom je . Koliko meri obodni kot?

Središčni kot meri . Koliko meri obodni kot nad istim lokom?

Preveri

Pravilno

Odgovor je pravilen.

Naprej

Napačno

Odgovor je napačen. Pravilni odgovori:

 • Razlika središčnega in obodnega kota nad istim lokom je . Obodni kot označimo z in lahko zapišemo ali . Središčni kot zato meri .
 • Vsota središčnega in obodnega kota nad istim lokom je . Obodni kot označimo z in lahko zapišemo ali , zato meri obodni kot .
 • Središčni kot meri , obodni kot pa je ravno polovica središčnega kota, zato meri .

Naprej

Središčni in obodni kot

V okenca zapišite velikost iskanih kotov.

Pravilno

Odgovor je pravilen.

Naprej

Napačno

Odgovor je napačen.

(vg_vaja20_2.png)
Iščemo obodni kot nad danim središčnim kotom, zato je .
(vg_vaja20_1.png)
Iščemo središčni kot danega obodnega kota, zato je .
(vg_vaja20_3.png)
Na sliki je tetivni štirikotnik, zanj velja, da sta si nasprotna kota suplementarna, zato je .

Naprej

Podobni trikotniki

Stranice trikotnika merijo cm, cm in cm. Koliko meri najkrajša stranica podobnega trikotnika, če je njegova najdaljša stranica dolga cm?

cm
cm
cm
cm

Pravilno

Odgovor je pravilen.

Naprej

Napačno

Odgovor je napačen. Izračunati moramo koeficient podobnosti . To pa lahko dobimo iz razmerja najdaljših stranic trikotnika:

Na podoben način dobimo najkrajšo stranico, iz razmerja najkrajših stranic trikotnika:


cm.

Naprej

Podobnost

Razdelite daljico dolžine cm v razmerju 3:7. Koliko meri daljši del?

cm
cm
cm
cm

Pravilno

Odgovor je pravilen. Če ste nalogo rešili le grafično, poskusite še računsko in obratno.

Naprej

Napačno

Odgovor je napačen. Nalogo lahko rešimo na dva načina, grafično in računsko.

 1. Grafično:

  (vg_vaja22.png)
  Pomožni poltrak razdelimo na 10 delov, zadnjo točko na poltraku povežemo s točko in skozi sedmo točko načrtamo vzporednico. Tam je točka , ki razdeli daljico v razmerju 3:7.
 2. Računsko:

  cm.
  Ker iščemo daljši del, izračunamo le cm. Zato meri daljši del cm.

Naprej

Uporaba podobnosti

Izračunajte dolžine zelenih daljic (daljic ) na slikah in jih povežite z dolžinami na desni.

Pravilno

Pravilno ste povezali.

Naprej

Napačno

Odgovor je napačen. Kvadratni koren lahko narišemo z uporabo višinskega in Evklidovih izrekov. Pri risanju je uporabljen Evklidov izrek, enakost , kjer je koren, ki ga želimo narisati.

 • , zato je dolžina stranice cm, dolžina stranice cm.
 • , zato je dolžina stranice cm, dolžina stranice cm.
 • , zato je dolžina stranice cm, dolžina stranice cm.

Korene bi lahko narisali tudi drugače, z uporabo višinskega izreka () ali drugega Evklidovega izreka ().

Naprej

Uporaba podobnosti

V pravokotnem trikotniku meri hipotenuza cm in projekcija katete na hipotenuzo cm. Koliko merita višina na stranico in stranica ?

cm, cm
cm, cm
cm, cm
cm, cm

Pravilno

Odgovor je pravilen.

Naprej

Napačno

Odgovor je napačen. Pri reševanju naloge si pomagamo s Pitagorovim, višinskim in Evklidovima izrekoma:
cmcmcm.

Naprej

Kotne funkcije

Izračunajte:

Pravilno

Odgovor je pravilen.

Naprej

Napačno

Odgovor je napačen. Ker velja , , , je vrednost izraza

Naprej

Kotne funkcije

Podani so pravokotni trikotniki s pravim kotom pri oglišču . V okence zraven naloge vpišite velikost iskanega kota ali dolžino iskane stranice na dve decimalki natančno.

 1. cm, cm,

 2. cm, , cm

 3. dm, , dm

Preveri

Pravilno

Odgovori so pravilni.

Konec

Napačno

Odgovori so napačni. Rešitve:


 1. cm 2. dm

Konec

Rezultati

0%
0%