Excel - Vaja 1

Excel - Vaja 1

Avtor: Matjaž Zaveršnik

Težavnost:

Kazalo

Naloga: Prebivalstvo

Odpri nov (prazen) delovni zvezek, nato pa po vrsti izvajaj korake na desni strani.

(prebivalstvo.png)
 1. V celice od B2 do B5 vpiši števila 20856, 789, 1996377 in 5,1%.
 2. Število v celici B2 popravi v 20356.
 3. Premakni vsebino celic B2:B5 v celice C3:C6.
 4. V celico B3 vpiši besedilo "Površina", v celico B5 "Število prebivalcev", v celico B6 "Letni naravni prirastek" in v celico B7 "Gostota prebivalstva". Celice v stolpcu B razširi tako, da bodo v njem v vsaki vrstici vidna cela besedila.
 5. Zbriši vrstico 4.
 6. V celico B2 vpiši besedilo "Slovenija". Določi pisavo Times New Roman velikosti 16pt. Vrstici 2 določi višino 30.
 7. Spoji celici B2 in C2 in besedilo centriraj vodoravno in navpično.
 8. V celico C6 vpiši formulo, ki bo izračunala gostoto prebivalstva: =C4/C3. Celico oblikuj tako, da bo število decimalk enako 1.
 9. Obrobi celice (razen naslovne): okoli debelejša črta, vmes tanke.
 10. Zvezek shrani pod imenom prebivalstvo.xlsx.

Naprej

Naloga: Listi

Odpri nov delovni zvezek in vstavi toliko novih delovnih listov, da jih bo vsega skupaj osem. Liste poimenuj Skladišče, Obresti, Barva, Padavine, Množenje, Kovine, Prebivalci in Ptice. Datoteko shrani pod imenom listi.xlsx. Na vsakem listu reši eno od naslednjih nalog.

(listi.png)


1. delovni list: Skladišče

2. delovni list: Obresti

3. delovni list: Barva

4. delovni list: Padavine

5. delovni list: Množenje

6. delovni list: Kovine

7. delovni list: Prebivalci

8. delovni list: Ptice

Nazaj Naprej

Skladišče

Sestavi tabelo, kot je prikazana na sliki. Datum pod naslovom naj bo trenutni datum (uporabi funkcijo TODAY). Vrednosti v zadnjem stolpcu izračunaj s pomočjo ustreznih formul (uporabi množenje in funkcijo SUM). Vsa realna števila zapiši na dve decimalni mesti in poravnaj desno z odmikom 1.

(skladisce.png)

Nazaj

Obresti

Janez je našel hranilno knjižico svojega očeta z vezano devizno vlogo. Zadnji vpis v knjižici je bil pripis obresti za leto 1972. Stanje je bilo tedaj 123.43 USD. Banka je vsako leto ob koncu leta h glavnici prištela 4.75% obresti in dobljeni znesek zaokrožila na stoti del USD. Koliko denarja bo na knjižici ob koncu leta 2007? Zaokroževanje opravi funkcija ROUND.

(obresti.png)

Nazaj

Barva

Sestavi tabelo, kot je prikazana na sliki. Vrednosti v drugem stolpcu so številske, prikazane z ustrezno enoto in poravnane desno z odmikom 1. Površina in cena barve sta izračunani vrednosti (sestavi ustrezni formuli).

(barva.png)

Nazaj

Padavine

Sestavi tabeli s podatki o količini mesečnih padavin ločeno za prvo in drugo polovico leta. V tretji tabeli sestavi formule za posamezne količine. Vrednosti izpiši zaokroženo na najbližje celo število. Nato v prvih dveh tabelah izračunaj mesečne deleže padavin (sestavi formulo in jo skopiraj v ostale celice). Na koncu sestavi diagram, kot je prikazan na sliki.

(padavine.png)

Nazaj

Množenje

Sestavi tablico množenja, kot je prikazano na sliki. V prvi vrstici tabele je samo prva vrednost vpisana številka, vse ostale so izračune s formulami, tako da se zaporedje povečuje za 1. Podobno velja za prvi stolpec. Za izračun produktov sestavi eno samo formulo, ki jo potem skopiraš v ostale celice.

(mnozenje.png)

Nazaj

Kovine

Sestavi tabelo, kot je prikazana na sliki in izdelaj diagram. Števila oblikuj tako, da bodo izpisana na nič decimalnih mest s piko za tisočicami. Pazi, da bodo v legendi prikazane kemijske oznake kovin.

(kovine.png)

Nazaj

Prebivalci

Sestavi tabelo, kot je prikazana na sliki in izdelaj diagram. V zadnji vrstici tabele izračunaj, koga je več (moških ali žensk). Rezultat formule naj bo M ali Ž.

(prebivalci.png)

Nazaj

Ptice

Sestavi tabelo, kot je prikazana na sliki in izdelaj diagram. Sestavi formule za izračun števila vseh ptic, njihovih deležev, v zadnji vrstici pa sestavi formulo, ki ugotovi, ali je vrsta ogrožena. Vrsta je ogrožena, če je število ptic manjše od 100. Rezultat formule naj bo da ali ne.

(ptice.png)

Nazaj

Naloga: Sladoled

V delovnem zvezku sladoled.xlsx so zbrani podatki o prodaji sladoleda. Oblikuj tabelo, kot je prikazano na sliki in izračunaj manjkajoče vrednosti (uporabi funkciji SUM in AVERAGE). Sestavi tudi oba diagrama.

Nazaj Naprej

Naloga: Honorar

V delovnem zvezku honorar.xlsx so vpisani podatki o obračunu avtorskih honorarjev pri reviji Presek. Višina honorarja je odvisna od števila strani prispevka in vrednosti točke. Če ima prispevek do 3 strani, je vsaka stran vredna 0,5 točke, vsaka nadaljna stran pa je vredna samo še 0,3 točke. Oblikuj podatke, kot je prikazano na primeru in izračunaj manjkajoče vrednosti (uporabi funkciji IF in SUM). Sestavi tudi grafikon, kot je prikazan na sliki.

(honorar.png)

Nazaj Naprej

Naloga: Ocene

Odpri delovni zvezek ocene.xlsx.

 • Učence v prvi tabeli uredi po priimkih.
 • Oblikuj tabeli, kot je prikazano na sliki Ocene.
 • V prvi tabeli za vsakega učenca izračunaj njegov uspeh. Z eno formulo izračunaj oceno (uporabi funkcije IF, MIN, ROUND in AVERAGE), z drugo pa njegov opisni uspeh (uporabi funkcijo INDEX). Če ima učenec kakšno negativno oceno, je tudi njegov uspeh negativen, sicer pa uspeh dobimo kot zaokroženo povprečje njegovih ocen. Sestavi samo formuli za prvega učenca, potem pa ju skopiraj po stolcih navzdol.
 • V drugi tabeli preštej, koliko je posameznih ocen pri posameznih predmetih in skupnem uspehu (uporabi funkcijo COUNTIF). Sestavi samo eno formulo in jo skopiraj po ostalih celicah.
 • Iz skupnega uspeha (zadnji stolpec druge tabele) sestavi tortni grafikon, kot je prikazan na spodnji sliki.

Nazaj Naprej

Ocene

(ocene.png)

Nazaj

Naloga: Kolokviji

Odpri delovni zvezek kolokviji.xlsx.

 • Uredi študente po priimkih, tiste z enakimi priimki pa še po imenu.
 • Na pravo mesto vrini še podatke za dva študenta:
AvsecTone3523575050
DrčarMaja5877939095


 • Zamenjaj stolpca z imeni in priimki študentov.
 • Za vsakega študenta izračunaj skupno število točk:
  vsak kolokvij šteje 25%, domača naloga 15%, udeležba pa 10%.
 • Izračunaj tudi oceno:
  90-100 (10), 80-89 (9), 70-79 (8), 60-69 (7), 50-59 (6), 40-49 (5) ...
 • Za vsak kolokvij, nalogo in udeležbo izračunaj še povprečno število točk.
 • Preštej, koliko je študentov s posameznimi ocenami.
 • Oblikuj tabeli, kot je prikazano na sliki. Pri stolpcu z ocenami uporabi pogojno oblikovanje (negativne ocene naj bodo rdeče, pozitivne pa modre in krepke).
 • Sestavi grafikon, ki bo prikazoval število študentov s posameznimi ocenami. Najvišji stolpec naj bo svetlejši.

Nazaj Naprej

Naloga: Temperature

V delovnem zvezku temperature.xlsx so zbrani podatki o mesečnih temperaturah za neko obdobje. Oblikuj tabelo, kot je prikazano na sliki, in sestavi formule, ki bodo izračunale manjkajoče vrednosti v zadnjem stolpcu. Nato sestavi še črtni diagram, kot je prikazan na sliki.

Nazaj Konec

0%
0%