Linearna funkcija in enačba

Linearna funkcija in enačba

Avtor: Aktivna matematika

Težavnost:

1. Funkcija - definicija

Funkcija je preslikava iz množice v množico . Pri tem elementu iz množice priredi element iz množice .
Poveži!


Definicijsko območje
Zaloga vrednosti funkcije
Neodvisna spremenljivka
Odvisna spremenljivka
množica
podmnožica množice
element
element


Preveri

Pravilno

Napačno

Še enkrat poskusi.

Rešitev

Definicijsko območje množica
Zaloga vrednosti funkcije podmnožica množice
Neodvisna spremenljivkaelement
Odvisna spremenljivkaelement

Kvadranti

Katere točke ležijo v katerem kvadrantu koordinatnega sistema?


in
in
in
in
I. kvadrant
II. kvadrant
III. kvadrant
IV. kvadrant


Preveri

Pravilno

Napačno

Še enkrat poskusi.

Rešitev

in I. kvadrant
in II. kvadrant
in III. kvadrant
in IV. kvadrant

3. Naraščanje/padanje linearne funkcije

Določi lastnosti linearne funkcije glede na njen smerni koeficient .


Naraščajoča funkcija
Padajoča funkcija
Konstantna funkcija


Preveri

Pravilno

Napačno

Še enkrat poskusi.

Rešitev

Naraščajoča funkcija
Padajoča funkcija
Konstantna funkcija

4. Poimenuj enačbe premice

Poimenuj oblike enačbe premice:


eksplicitna
implicitna
odsekovna


Preveri

Pravilno

Napačno

Še enkrat poskusi.

Rešitev

eksplicitna
implicitna
odsekovna

5. Splošni predpis linearne funkcije

Splošni predpis linearne funkcije je


neodvisna spremenljivka
začetna vrednost
smerni koeficient


Preveri

Pravilno

Napačno

Še enkrat poskusi.

Rešitev

neodvisna spremenljivka
začetna vrednost
smerni koeficient

6. Koordinatni sistem

Koordinatni sistem sestavljata dve premici, ki se sekata pravokotno. Vertikalno premico imenujemo , horizontalno pa . Presečišče obeh premic imenujemo koordinatno .


Preveri

Pravilno

Napačno

Še enkrat poskusi.

Rešitev

Koordinatni sistem sestavljata dve premici, ki se sekata pravokotno. Vertikalno premico imenujemo ordinatna os, horizontalno pa abcisna os. Presečišče obeh premic imenujemo koordinatno izhodišče.

7. Koordinatni sistem

V danem koordinatnem sistemu vsaki točki v ravnini pripadata dve realni števili, ki ju imenujemo . Skozi točko potegnemo vzporednico ordinatni osi. Tam, kjer seka abscisno os, odčitamo prvo koordinato točke. Imenujemo jo točke. Če skozi točko potegnemo vzporednico abscisni osi, lahko tam, kjer ta seka ordinatno os, odčitamo drugo koordinato točke. Imenujemo jo točke.


Preveri

Pravilno

Napačno

Še enkrat poskusi.

Rešitev

V danem koordinatnem sistemu vsaki točki v ravnini pripadata dve realni števili, ki ju imenujemo koordinati. Skozi točko potegnemo vzporednico ordinatni osi. Tam, kjer seka abscisno os, odčitamo prvo koordinato točke. Imenujemo jo abcisa točke. Če skozi točko potegnemo vzporednico abscisni osi, lahko tam, kjer ta seka ordinatno os, odčitamo drugo koordinato točke. Imenujemo jo ordinata točke.

8. Presečišče premic

Točka, ki leži na premici z enačbo in na premici z enačbo se nahaja v:


drugem kvadrantu
tretjem kvadrantu
četrtem kvadrantu
prvem kvadrantu

Pravilno

Napačno

Še enkrat poskusi.

Rešitev

Točka, ki leži na premici z enačbo in na premici z enačbo se nahaja v prvem kvadrantu.

9. Presečišče premic

Točka, ki leži na premici z enačbo in na premici z enačbo se nahaja v:


drugem kvadrantu
tretjem kvadrantu
četrtem kvadrantu
prvem kvadrantu

Pravilno

Napačno

Še enkrat poskusi.

Rešitev

Točka, ki leži na premici z enačbo in na premici z enačbo se nahaja v prvem kvadrantu.

10. Rešitev linearne neenačbe

Rešitev linearne neenačbe je


Preveri

Pravilno

Napačno

Ne kakršenkoli interval.

Napačno

Realno število je rešitev enačbe.

Napačno

Ne kakršnakoli množica.

Napačno

Ni nujno, če pa že, ta interval na eno stran ni omejen, kar pa ne velja za vsak polodprti interval.

11. Snop ali šop premic

(snop_premic.png)


Preveri

Pravilno

Napačno

Še enkrat poskusi.

12. Snop ali šop premic

(sop_premic.png)


Preveri

Pravilno

Napačno

Še enkrat poskusi.

13. Vrednost funkcije

Naj bo točka točka na grafu funkcije . Potem velja:Preveri

Pravilno

Napačno

Napačno

Napačno

Ravno obratno, funkcija preslika v .

14. Vrednost funkcije

Naj točka leži na grafu funkcije . Potem velja:Preveri

Pravilno

Napačno

Napačno

Napačno

15. Graf funkcije

Graf funkcije je množica vseh urejenih parov , kjer prvi element preteče celotno definicijsko območje funkcije, drugi element pa je slika pripadajočega , torej .Preveri

Pravilno

Napačno

Še enkrat poskusi.

16. Ničla funkcije

Ničla funkcije je vrednost funkcije v točki , torej .Preveri

Pravilno

Napačno

Ničla funkcije je takšno število , da je

0%
0%