Številska premica

Številska premica

Avtor: E-um (vsebinsko), Skupina NAUK (tehnično)

Naravna in cela števila

Ali je naslednja trditev pravilna?

Naravna in cela števila konstruiramo na premici z večkratnim nanašanjem enote na pozitivni oziroma negativni poltrak.

Preveri

Super, rešitev je pravilna!

Naprej

To pa ne bo držalo.
Trditev je pravilna.

Naprej

Konstrukcija

Števili in konstruiramo samo s šestilom, s pomočjo katerega nanašamo enoto na številsko premico.

Konstrukcijo postaviš na začetek z levim gumbom.

Aplikacija RiŠ se ni mogla zagnati. Prosim preverite, ali imate v brskalniku namescen program Java 1.4.2 (ali novejsi) (Kliknite tu za namestitev Jave)

Racionalna števila

Spomni se, kako konstruiramo števila, zapisana v obliki ulomkov. Poskusi sam konstruirati ulomka: in .

Rešitev

(racionalna_stevila.png)

Število je , kar pomeni, da dvema enotama dodamo še tretjino tretje enote.

Razmisli 1

Ali so naslednje izjave pravilne?

Ulomek konstruiramo tako, da enoto razdelimo na delov in nato ta del nanesemo -krat.
Števil, ki imajo končni decimalni zapis, ne moremo konstruirati na premici.
Neskončna periodična decimalna števila lahko narišemo na številsko premico.
Napačno.
Pravilno.

Preveri

Super, rešitev je pravilna!

Naprej

To pa ne bo držalo.

Ulomek konstruiramo tako, da enoto razdelimo na delov in nato ta del nanesemo -krat.Napačno.
Števil, ki imajo končni decimalni zapis, ne moremo konstruirati na premici.Napačno.
Neskončna periodična decimalna števila lahko narišemo na številsko premico.Pravilno.

Naprej

Iracionalna števila

Neskončna neperiodična decimalna števila imenujemo iracionalna števila. Tudi ta števila ležijo na številski premici. Natančno znamo konstruirati korene. Spomni se konstrukcije števila .

(konstr_koren3a.png)

Razmisli 2

Ali so naslednje izjave pravilne?

Med dvema različnima racionalnima številoma obstaja vsaj še eno racionalno število.
Na številski premici ležijo samo racionalna števila.
Vsa racionalna in vsa iracionalna števila skupaj imenujemo realna števila.
Pravilno.
Napačno.

Preveri

Super, rešitev je pravilna!

Naprej

To pa ne bo držalo.

Med dvema različnima racionalnima številoma obstaja vsaj še eno racionalno število.Pravilno.
Na številski premici ležijo samo racionalna števila.Napačno.
Vsa racionalna in vsa iracionalna števila skupaj imenujemo realna števila.Pravilno.

Naprej

Realna os

 
Vsakemu realnemu številu pripada točka na številski premici in vsaka točka na številski premici predstavlja realno število. Številsko premico zato imenujemo tudi realna os.

S spodnjega apleta se s premikanjem točke da razbrati, da vsaka točka predstavlja racionalno število, ki se da zapisati na dve decimalki.

Aplikacija RiŠ se ni mogla zagnati. Prosim preverite, ali imate v brskalniku namescen program Java 1.4.2 (ali novejsi) (Kliknite tu za namestitev Jave)

Realna os

 

Množico realnih števil označimo z . Ponovimo, kako označimo ostale množice števil:

  • z označimo naravna števila, ki so vsebovana tudi v množici celih števil;
  • je oznaka za cela števila, ki pripadajo tudi množici racionalnih števil;
  • racionalna števila označimo s , za katera vemo, da so tudi realna števila.

Zapišemo lahko:

Realna os

Vsebovanost množic ene v drugi lahko prikažemo tudi na sliki. Poskusi jo narisati sam. Pri vsaki množici zapiši še nekaj predstavnikov.

(mnozice.png)

Realna os

 

Množico realnih števil lahko zapišemo kot unijo treh množic, ki nimajo skupnih elementov:

Včasih zapišemo množico pozitivnih realnih števil kot . S tem povemo, da želimo obravnavati le pozitivna števila. Množico negativnih realnih števil zapišemo kot: .

Primer

Kako bi z intervalom zapisal množici in ? Ločeno ju nariši na realno os.

Rešitev je:

(realna.gif)

Poveži

Kateri izmed naslednjih množic , , ali pripadajo spodnja števila?

Pripada , , in .
Pripada , in . Ne pripada .
Ne pripada in .

Preveri

Super, rešitev je pravilna!

Naprej

To pa ne bo držalo.

Pripada , , in .
Pripada , in . Ne pripada .
To število je racionalno, zato ne pripada in .

Naprej

Uredi

Množice , in uredi po velikosti od tiste z najmanj elementi do tiste z največ elementi.

Preveri

Super, rešitev je pravilna!

Naprej

To pa ne bo držalo.

Naprej

Preveri znanje

Katera je najmanjša množica, kamor lahko uvrstiš spodnja števila? Ustrezno poveži.

Preveri

Super, rešitev je pravilna!

Naprej

To pa ne bo držalo.

Naprej

1. naloga

Katerim množicam , , , pripada število?

, , ,
, ,
,

Preveri

Super, rešitev je pravilna!

Naprej

To pa ne bo držalo.

, , ,
, ,
,

Naprej

2. naloga

Katerim množicam , , , pripada število?

,
, ,

Preveri

Super, rešitev je pravilna!

Naprej

To pa ne bo držalo.

,
, ,

Naprej

3. naloga

Konstruiraj na realni osi naslednja števila.

a)

Rešitev

b)

Rešitev

c)

Rešitev

d)

Rešitev

(a.png)

(b.png)

(c.png)

(d.png)

Rezultati

0%
0%