Kosinusni izrek

Kosinusni izrek

Avtor: E-um (vsebinsko), Skupina NAUK (tehnično)

Z matematičnim znanjem čez neprehodne ovire

Aplikacija RiŠ se ni mogla zagnati. Prosim preverite, ali imate v brskalniku namescen program Java 1.4.2 (ali novejsi) (Kliknite tu za namestitev Jave)
Riš datoteka


Radi bi poznali razdaljo med drevesoma A in B, ki je neposredno ne moremo izmeriti zaradi neprehodnega terena med njima, kot prikazuje zgornja skica.

Vseeno pa nam je uspelo izmeriti razdalji drevesa A in drevesa B do iste – izhodiščne točke O, prav tako pa smo izmerili tudi kot γ med tema dvema smerema. Izmerjene količine naj bodo a=15 metrov, b=21 metrov in γ=80°.

Kako bi lahko izračunali razdaljo dreves A in B? V kakšno matematično nalogo bi lahko prevedli zgornji problem?

Naučiti se moramo, kako splošno izračunati tretjo stranico v trikotniku, v katerem poznamo drugi dve stranici in kot, ki ga oklepata. Če gre za pravokotni trikotnik, nalogo zlahka uženemo. Kako?

Preveri pravilnost svojega odgovora
Naprej

V vsakem primeru uporabimo Pitagorov izrek. Če je iskana stranica hipotenuza , jo izračunamo tako: , če pa iščemo kateto, izrek preoblikujemo v zvezo oziroma .

Zdaj pa k splošnemu trikotniku ...

Aplikacija RiŠ se ni mogla zagnati. Prosim preverite, ali imate v brskalniku namescen program Java 1.4.2 (ali novejsi) (Kliknite tu za namestitev Jave)
Riš datoteka

Recimo, da računamo stranico iz danih stranic in ter vmesnega kota .

Nalogi smo kos tudi z našim obstoječim znanjem, za dosego cilja (stranice a) pa bo potrebnih kar precej korakov. Najprej trikotnik z višino na stranico c (vc) razdelimo na dva pravokotna trikotnika, nato pa:

1. izračunamo , 2. izračunamo , 3. izračunamo višino na , 4. izračunamo .

Razmisli, kako bi izračunal posamezne dolžine! Rešitve preveri s klikom na ta gumb!
Zapiši vse obrazce za omenjene izračune! Rešitve preveri pod tem gumbom

Pod gumbom opisan računski postopek je precej dolg, ima pa še eno pomembno pomanjkljivost: uporaben je le v primerih, ko je kot oster. Da smo izračunali stranico , smo potrebovali računske korake, kar pomeni zaokroževanja vmesnih rezultatov in zato nenatančen končni rezultat.

Veliko bolje je, da vse štiri zapise strnemo v enega. To dosežemo tako, da v zadnji izraz za vstavljamo vse prej izpeljane zveze, dokler ni izražen le s podatki , in .

Če te zanima kaj storimo, poglej pod ta gumb

Če dobljen izraz za stranico kvadriramo, dobimo izrek, ki smo ga iskali:

.

Izpeljani zvezi rečemo kosinusni izrek. Zakaj, verjetno ni treba razlagati. :)

Naprej

Dolžino izračunali iz in z uporabo kotne funkcije kosinus, nato iz in z odštevanjem, višino na iz in z uporabo kotne funkcije sinus, nazadnje pa še iz in z uporabo Pitagorovega izreka.

Aplikacija RiŠ se ni mogla zagnati. Prosim preverite, ali imate v brskalniku namescen program Java 1.4.2 (ali novejsi) (Kliknite tu za namestitev Jave)
Riš datoteka

Reševanje poteka takole: (glej zgornjo sliko).

Opomba: višino na stranico smo raje računali z uporabo kotne funkcije sinus kot pa s Pitagorovim izrekom iz in , saj smo se pri računanju morda zmotili.

Če je treba, lahko na koncu izračunamo še kot iz zveze in kot .

Do kosinusnega izreka še po drugi poti

Dodajmo še eno pot, ki vodi do t. i. kosinusnega izreka. Prehodili jo bomo skupaj, brez bližnjic zato, ker v njej uporabimo veliko znanja, ki smo si ga do zdaj nabrali o vektorjih.

Pa začnimo.

Vrnimo se k uvodni sliki, le da tokrat na stranice trikotnika postavimo vektorje , in tako, da vektorja in oklepata kot , za vektor pa izberemo eno od možnih usmerjenosti, na primer tako, da je .

Aplikacija RiŠ se ni mogla zagnati. Prosim preverite, ali imate v brskalniku namescen program Java 1.4.2 (ali novejsi) (Kliknite tu za namestitev Jave)
Riš datoteka

Ideja dokaza je v tem, da izračunamo na dva različna načina: prvič z uporabo distributivnosti skalarnega produkta, drugič pa po definiciji skalarnega produkta. Ko nastala izraza izenačimo in enakost preoblikujemo, dobimo iskani izrek.

1. način

2. način

Tako je

Če v zadnjem zapisu dolžine vektorjev zamenjamo z običajnimi dolžinami stranic, ponovno dobimo kosinusni izrek:

Podobne zapise dobimo pri računanju stranice iz podatkov , in oziroma stranice iz podatkov , in . Izraze zapiši sam in njihovo pravilnost preveri pod spodnjim gumbkom.

Kosinusni izrek uporabljamo v eni od nasljednjih oblik
Bi znal sedaj izračunati razdaljo med drevesoma in ?
(Rezultat zaokorži na dve decimalni mesti natančno).
m.
Preveri
Če ne gre, poglej rešitev pod gumbkom!
Rešitev
Zdaj pa k nalogam

Pravilno

Bravo. Tvoj odgovor je pravilen. Zdaj pa k nalogam

Napačno

Tvoj odgovor je napačen. Poskusi še enkrat.

Uporabljamo ga za računanje tretje stranice trikotnika, če sta dani dve stranici in kot med njima.

Razdaljo med drevesoma izračunamo takole:

Naloga 1

Izračunaj stranico v trikotniku, če je , , kot .
(Rezultat zaokorži na dve decimalni mesti natančno)

Namig
Preveri
Naprej

Pravilno

Bravo. Tvoj odgovor je pravilen. Naprej

Napačno

Tvoj odgovor je napačen. Poskusi še enkrat.

Namig

Od prej zapisanih možnosti uporabimo drugi zapis kosinusnega izreka in vstavimo podatke.

Naloga 2

Se spomnite te naloge?

Rešimo nalogo, ki smo jo že srečali v poglavju o skalarnem produktu.

Izračunaj dolžino vektorja , če vektor meri enoti, vektor enoto, kot med vektorjema in pa meri .

Preveri
Utemeljitev rešitve
Naprej

Pravilno

Bravo. Tvoj odgovor je pravilen. Naprej

Napačno

Tvoj odgovor je napačen. Poskusi še enkrat.

Rešitev

Ker vektorji , in tvorijo trikotnik, v katerem sta in znani stranici, kot, ki meri , pa je ravno kot med njima, lahko tretjo stranico izračunamo z uporabo kosinusnega izreka in sicer takole:

Če boš pogledal v ustrezno poglavje, boš videl, da se pravkar dobljena rešitev seveda ujema s tisto od zadnjič, kar pomeni, da več matematičnega znanja daje več svobode v načinu reševanja.

Kosinusni izrek in računanje kotov

Do zdaj smo pokazali, kako kosinusni izrek uporabljamo za računanje stranic trikotnika. Koristi nam pa lahko še drugače: če poznamo vse tri trikotnikove stranice, lahko izračunamo katerega koli od trikotnikovih notranjih kotov.

Zapiši kosinusni izrek za računanje stranice in poskusi izraziti faktor, ki vsebuje kot , se pravi, izrazi .

Kako izrazimo faktor, ki omogoča računanje kota, boš videl pod tem gumbkom


Če poznamo vse tri trikotnikove stranice, lahko s kosinusnim izrekom izračunamo katerega koli od notranjih kotov trikotnika, npr.:


Podobna izraza bi dobili tudi, če bi nas zanimal kot ali kot . Izraza zapiši sam in ju preveri pod spodnjim gumbkom.

Izraza za iskana kota sta naslednja
Rešimo nekaj nalog s koti

Začnimo s kosinusnim izrekom za stranico . Celoten člen, ki vsebuje , prenesemo na levo stran enakosti, nakar opravimo samo še potrebno deljenje, pa je. V praksi to zgleda takole:

Naloga 3

Izpeljane obrazce lahko uporabimo v kateri koli vrsti trikotnikov. Ker lahko večkotnike vedno razdelimo v trikotnike, lahko s kosinusnim izrekom računamo tudi diagonale, višine, tetive, notranje kote in kote med diagonalami v večkotnikih ... Pomembno je samo, da podatki v trikotniku znotraj večjih likov ali teles ustrezajo zahtevam za uporabo kosinusnega izreka, kar pomeni:

  • dani sta dve trikotnikovi stranici in njun vmesni kot ali
  • dane so vse trikotnikove stranice.

Naloga: Izračunaj še drugo diagonalo in notranja kota in paralelograma, v katerem je , in diagonala .
(Rezultate zaokorži na dve decimalni mesti natančno.)

cm
°
°

Utemeljitev rešitve
Preveri
Naprej

Pravilno

Bravo. Na vsa vprašanja si odgovoril pravilno.

Naprej

Napačno

Nekateri tvoji odgovori so lahko pravilni, vendar ne vsi. Poskusi še enkrat.

Potek rešitve

Narišimo skico in razmislimo o poteku računanja.

Aplikacija RiŠ se ni mogla zagnati. Prosim preverite, ali imate v brskalniku namescen program Java 1.4.2 (ali novejsi) (Kliknite tu za namestitev Jave)
Riš datoteka

Ker v trikotniku poznamo vse tri stranice (, in ), lahko najprej izračunamo kot :

Pri tem smo rezultat zaokrožili navzdol. Ker je suplementarni kot kota , je (zaokroženo navzgor).

Diagonalo izračunamo s kosinusnim izrekom v trikotniku , saj v njem sedaj poznamo dve stranici ( in ) in njun vmesni kot . Tako je:

S spodnjo sliko preverimo, ali smo izračunali pravilno.

Aplikacija RiŠ se ni mogla zagnati. Prosim preverite, ali imate v brskalniku namescen program Java 1.4.2 (ali novejsi) (Kliknite tu za namestitev Jave)
Riš datoteka

Če upoštevamo načine zaokroževanja, ki smo jih uporabili, nam slika potrjuje pravilnost izračunov.

S čim je kosinusni izrek "v sorodu"?

Poglejmo, kaj se zgodi, če v kosinusnem izreku za stranico upoštevamo, da je kot , da je torej trikotnik, s katerim imamo opravka, pravokoten. Potem je:

Nastal je ... seveda! Pitagorov izrek!

Pitagorov izrek je samo poseben primer splošnega kosinusnega izreka.


Z uporabo kosinusnega izreka dokaži naslednje: če v trikotniku med stranicami velja zveza a^2+b^2=c^2, je trikotnik pravokoten.

Rešitev
Naprej

Rešitev

Pokazati je treba, da v trikotniku obstaja kot, ki meri , kar pomeni, da je kosinus tega kota enak .

Naloga s trapezom

Izračunaj vse notranje kote, obe diagonali in višino trapeza, če poznaš vse njegove stranice: , , in .
(Rezultat zaokorži na dve decimalni mesti natančno.)

°
°
°
°

cm
cm
cm

Utemeljitev rešitve
Preveri
Naprej

Pravilno

Bravo. Na vsa vprašanja si odgovoril pravilno.

Napačno

Nekateri tvoji odgovori so lahko pravilni, vendar ne vsi. Poskusi še enkrat.

Potek rešitve

Najprej je treba narisati skico in najti tiste trikotnike, v katerih je dovolj podatkov za uporabo kosinusnega izreka, kotnih funkcij in drugega znanja iz geometrije.

Aplikacija RiŠ se ni mogla zagnati. Prosim preverite, ali imate v brskalniku namescen program Java 1.4.2 (ali novejsi) (Kliknite tu za namestitev Jave)
Riš datoteka

Morda se sprašujete, zakaj je na skici še dodatna daljica, označena z , ki poteka od do . Če se spomnite konstrukcij iz 1. letnika, ste trapez s štirimi danimi stranicami lahko konstruirali le tako, da ste si pomagali z vzporednim premikom stranice v oglišče (ali stranice v točko ). Tako ste lahko narisali trikotnik in ga dopolnili do iskanega trapeza. Enak trik pomaga tudi pri računanju kotov trapeza.

Pa začnimo v trikotniku , v katerem poznamo vse tri stranice , in ; v njem bomo s kosinusnim izrekom izračunali kota in , z uporabo suplementarnosti kotov ob istem kraku pa določili tudi velikosti kotov in .

Za izračun diagonale bomo potrebovali trikotnik , v katerem po izračunu kota poznamo dve stranici in ter njun vmesni kot . Uporabimo kosinusni izrek:

Podobno postopamo pri računanju diagonale v trikotniku , kjer poznamo , in vmesni kot :

Zdaj pa še k višini trapeza. Za njen izračun ne bomo potrebovali kosinusnega izreka, pač pa bo dovolj znanje kotnih funkcij. Višino bomo izračunali iz trikotnika AFD z uporabo kotne funkcije sinus:

Pri izračunu smo raje kot približek kota upoštevali točno vrednost .

Tako kot pri prejšnji nalogi tudi tokrat poglejmo na skico in preverimo, ali smo pravilno računali.

Aplikacija RiŠ se ni mogla zagnati. Prosim preverite, ali imate v brskalniku namescen program Java 1.4.2 (ali novejsi) (Kliknite tu za namestitev Jave)
Riš datoteka

Tudi kosinusni izrek je treba veliko vaditi. Na naslednjih prosojnicah imaš nekaj nalog, kjer se boš srečal z njegovo uporabo v različnih likih in telesih.

Naloga 4

Izračunaj neznano stranico in notranja kota trikotnika, v katerem je , , kot .
(Rezultat zaokorži na dve decimalni mesti natančno.)
°
°

cm

Preveri
Naprej

Pravilno

Bravo. Na vsa vprašanja si odgovoril pravilno.

Napačno

Nekateri tvoji odgovori so lahko pravilni, vendar ne vsi. Poskusi še enkrat.

Naloga 5

Izračunaj vse notranje kote trikotnika, če so njegove stranice v razmerju .
(Rezultat zaokorži na dve decimalni mesti natančno.)

°
°
°

Namig
Preveri
Naprej

Pravilno

Bravo. Na vsa vprašanja si odgovoril pravilno.

Napačno

Nekateri tvoji odgovori so lahko pravilni, vendar ne vsi. Poskusi še enkrat.

Namig

Stranice zapiši v obliki , , , nato pa uporabi kosinusni izrek za enega izmed kotov. Neznanka se ti bo v postopku računanja pokrajšala.

Naloga 6

V deltoidu , v katerem je diagonala os simetrije, je , in kot . Izračunaj še ostale tri notranje kote , in ter obe diagonali in .

(Rezultat zaokorži na dve decimalni mesti natančno.)

°
°
°
°

cm
cm

Preveri
Naprej

Pravilno

Bravo. Na vsa vprašanja si odgovoril pravilno.

Napačno

Nekateri tvoji odgovori so lahko pravilni, vendar ne vsi. Poskusi še enkrat.

Naloga 7

V pravilnem šestkotniku s stranico izračunaj dolžino krajših diagonal (npr. ) tako, da uporabiš: kosinusni izrek, kotno funkcijo, lastnosti enakostraničnega trikotnika. Poveži med seboj računsko metodo in njen rezultat:

s kosinusnim izrekom
s kotnimi funkcijami
s pomočjo lastnosti enakostraničnega trikotnika
, kjer je višina enakostraničnega trikotnika


Preveri
Naprej

Pravilno

Pravilno si povezal izraze, ki so enaki. Naprej

Napačno

Mogoče je, da so nekateri izmed tvojih ujemanj pravilni, vendar ne vsi. Poskusi še enkrat.

Naloga 8

V kocki izračunaj kot med telesno diagonalo in ploskovno diagonalo .
(Rezultat zaokorži na dve decimalni mesti natančno)
°

Preveri
Naprej

Pravilno

Bravo. Tvoj odgovor je pravilen. Naprej

Napačno

Tvoj odgovor je napačen. Poskusi še enkrat.

Naloga 9

V pravilnem osemkotniku s stranico izračunaj dolžine diagonal , , .

(Rezultat zaokorži na dve decimalni mesti natančno.)

cm
cm
cm

Preveri
Konec

Pravilno

Bravo. Na vsa vprašanja si odgovoril pravilno.

Konec

Napačno

Nekateri tvoji odgovori so lahko pravilni, vendar ne vsi. Poskusi še enkrat.

0%
0%