Eksponentna funkcija - teorija

Eksponentna funkcija - teorija

Avtor: Skupina NAUK

Učni cilji: Razumevanje eksponentne odvisnosti in lastnosti eksponentne funkcije, risanje grafa eksponentne funkcije ter reševanje eksponentnih enačb.

Definicija eksponentne funkcije

Eksponentna funkcija z osnovo (kjer je in ) je preslikava in je definirana za vsak : .

Aplikacija GeoGebra se ni mogla zagnati. Prosim preverite, ali imate v brskalniku namescen program Java 1.4.2 (ali novejsi) (Kliknite tu za namestitev Jave)

Geogebra datoteka

PREMISLITE

Kaj je zaloga vrednosti eksponentne funkcije?

Odgovor

Kakšna je vrednost eksponentne funkcije v ?

Odgovor

Kako se obnaša funkcija pri ?

Odgovor

Zaloga vrednosti

Zaloga vrednosti eksponentne funkcije so vsa pozitivna realna števila: .

Pri ima eksponentna funkcija vrednost 1, ker . Na grafu dobimo premico .

Za je funkcija padajoča, za je funkcija strogo naraščajoča.

Lastnosti eksponentne funkcije

Funkcija ima naslednje lastnosti:

  • Zaloga vrednosti so vsa pozitivna naravna števila: .
  • .
  • Če je , potem je .
  • Za je funkcija padajoča, za je funkcija naraščajoča.
  • Abscisna os je vodoravna asimptota.

PREMISLITE

Kaj je inverzna funkcija eksponentne funkcije?

Odgovor

Inverzna funkcija k eksponentni funkciji je logaritemska funkcija.

Graf eksponentne funkcije

Graf eksponentne funkcije je krivulja z enačbo . Z upoštevanjem lastnosti eksponentne funkcije rešimo naslednja dva zgleda.

Zgled: Narišite graf funkcije .

Rešitev:
Funkcijo preoblikujemo .
Vemo, da je funkcija povsod pozitivna in da je . Ker je , torej je funkcija padajoča.
Zapišemo še nekaj funkcijskih vrednosti in narišemo funkcijo.

(zgled_1.png)

Graf eksponentne funkcije

Zgled: Dana je funkcija .
a.) Poiščite presečišči funkcije s koordinatnima osema.
b.) Določite asimptoto grafa funkcije.
c.) Narišite graf dane funkcije.

Rešitev:
a.) Presečišča funkcije s koordinatnima osema:

::

Dobimo presečišči in .
b.) Asimptota grafa funkcije je .
c.) Graf dane eksponentne funkcije lahko že narišemo iz izračunanih podatkov. Lahko pa tudi izračunamo še nekaj funkcijskih vrednosti.

(zgled_2.png)

PREMISLITE

Zakaj je v dani nalogi vodoravna asimptota ?

Odgovor

Vodoravna asimptota funkcije je . V nalogi je podana funkcija . Število pomeni, da smo celotno funkcijo na grafu premaknili za 2 navzdol. To pomeni, da se je premaknila tudi asimptota, zato je asimptota danega grafa .

Razteg grafa eksponentne funkcije

Za primer vzemimo funkcijo ter funkcijo , kjer je .

Aplikacija GeoGebra se ni mogla zagnati. Prosim preverite, ali imate v brskalniku namescen program Java 1.4.2 (ali novejsi) (Kliknite tu za namestitev Jave)

Geogebra datoteka

PREMISLITE

Kakšen je graf funkcije, če je ?

Odgovor

Grafa funkcije in sta zrcalna glede na ordinatno os.

Premik grafa eksponentne funkcije

Primerjajmo še funkciji in , kjer je .

Aplikacija GeoGebra se ni mogla zagnati. Prosim preverite, ali imate v brskalniku namescen program Java 1.4.2 (ali novejsi) (Kliknite tu za namestitev Jave)

Geogebra datoteka

Eksponentna funkcija z osnovo

Eksponentna funkcija z osnovo je poseben primer eksponentne funkcije: , kjer je
.

(e_x.png)
(e_minus_x.png)

Eksponentne enačbe

V eksponentni enačbi nastopa neznanka v eksponentu. Pri reševanju eksponentnih enačb si pomagamo tako, da vse člene enačbe prevedemo na isto osnovo: . Enakost velja, če je .

Ponovimo lastnosti računanja s potencami, kjer sta in :
1.
2.
3.
4.
5.
6. , ,

Zgledi eksponentnih enačb

Zgled: Rešite enačbo .

Rešitev:Prevedemo vse člene enačbe na isto osnovo:Izenačimo eksponente:
Enačba ima dve rešitvi:
in

Zgledi eksponentnih enačb

Zgled: Rešite enačbo .

Rešitev:


Izpostavimo skupni faktor:Enačaj bo veljal v primeru, ko bosta eksponenta enaka nič (), torej:

Radioaktivni razpad

Pri radioaktivnosti uporabljamo eksponentno enačbo za opis odvisnosti števila radioaktivnih jeder v vzorcu od časa:

kjer je razpadna konstanta, razpadni čas in število jeder ob času in .
Vidimo, da število radioaktivnih jeder v vzorcu s časom eksponentno pada. Poskusimo rešiti konkretno nalogo.

Naloga: Razpadna konstanta za je . V kakšnem času razpade polovica ?

Rešitev

Rešitev:
Vemo, da je razmerje števil pred in po razpadu , torej lahko zapišemo: .
Enačbo rešimo z logaritmiranjem:
Izrazimo čas: dni

Odgovor: Polovica razpade v dneh.
0%
0%